Diensten - 342542-2018

04/08/2018    S149    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2018/S 149-342542

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„Metropoliten“ EAD
000632256
ul. „Knyaz Boris I“ No. 121
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: inzh. I. Ilieva, inzh. Kr. Georgieva
Telefoon: +359 29212722/ +359 29212034
E-mail: tenders@metropolitan.bg
Fax: +359 29877892
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.metropolitan.bg

Adres van het kopersprofiel: https://metropolitan.nit.bg/proczeduri-po-zop/ideen-proekt-treta-metroliniya-ms-3-5-i-ms-3-2/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Инвеститорска дейност по възлагане на СМР

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Изготвяне на идеен проект за трета метролиния в участъка между МС ІІІ-5 и МС ІІІ-2 – частична актуализация

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Обществената поръчка е за изготвяне на актуализация на идеен проект за участък от трета метролиния между МС 5 и МС 2, налагаща се във връзка с инвестиционни намерения за изменение на Подробния устройствен план (ПУП), при което метростанции МС ІІІ-2, МС ІІІ-3 и МС ІІІ-4 стават подземни. Идейният проект трябва да бъде изготвен по частите, посочени в техническото задание — Приложение 1 към документацията за обществената поръчка, достъпна в електронен вид на адрес:

https://metropolitan.nit.bg/proczeduri-po-zop/ideen-proekt-treta-metroliniya-ms-3-5-i-ms-3-2/.

Всяка част на проекта трябва да отговаря на нормативните изисквания за нейното проектиране, както и на изискванията на възложителя, описани в техническото задание.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 228 980.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. София.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

В обема на обществената поръчка се включва изготвянето на идеен проект за метроучастъка от км. 4+307,53 до км. 1+262,10 с обща дължина 3045,43 метра, с 3 (три) подземни метростанции – МС ІІІ-2, МС ІІІ-3 и МС ІІІ-4/, и участък за оборот и топъл резерв на метросъставите след МС ІІІ-2 на изток. Обхватът и съдържанието на идейния проект по отделните части трябва да съответства на изискванията на Наредба 4 за фаза „идеен проект” и Правилника за техническа експлоатация на метрото (ПТЕ).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 024-051043
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 135
Benaming:

Изготвяне на идеен проект за трета метролиния в участъка между МС ІІІ-5 и МС ІІІ-2 – частична актуализация

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс” ЕООД
202620297
р-н Средец, ул. „ Сан Стефано” № 22, ет. 4, офис 4 А
София
1504
Bulgarije
Telefoon: +359 886966229
E-mail: office_bg@ekj.dk
Fax: +359 884500560
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.ekj.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 228 980.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Неприложимо.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
„Метрополитен“ ЕАД
ул. „Княз Борис І“ № 121
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29212083
E-mail: metro@metropolitan.bg
Fax: +359 29872244

Internetadres: www.metropolitan.bg

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/07/2018