Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Werken - 342883-2018

04/08/2018    S149

Duitsland-Stuttgart: Aanleg van en aanvullende werkzaamheden voor telefoon- en communicatieleidingen

2018/S 149-342883

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)
Postadres: Räpplenstraße 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70191
Land: Duitsland
Contactpersoon: Jacob, Carsten
E-mail: Einkauf-S21NBS@deutschebahn.com
Telefoon: +49 71193319385
Fax: +49 6926521939
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

S21; PFA 1.6 Los 3; Leitungsmaßnahmen Augsburger Straße

Referentienummer: 18FEI33575
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232300 Aanleg van en aanvullende werkzaamheden voor telefoon- en communicatieleidingen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232300 Aanleg van en aanvullende werkzaamheden voor telefoon- en communicatieleidingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 102-233895

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

S21; PFA 1.6 Los 3; Leitungsmaßnahmen Augsburger Straße

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/08/2018
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/08/2018