Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 344788-2016

05/10/2016    S192

Griekenland-Heraklion: Bijstand bij de beschermingsactiviteiten inzake kritieke informatie-infrastructuren

2016/S 192-344788

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging
Postadres: PO Box 1309
Plaats: Heraklion
NUTS-code: GR300 Attiki
Postcode: GR 710 01
Land: Griekenland
Contactpersoon: Procurement Officer
E-mail: procurement@enisa.europa.eu
Telefoon: +30 2814409710
Fax: +30 2810391410
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.enisa.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1927
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1927
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: netwerkinformatiebeveiliging.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bijstand bij de beschermingsactiviteiten inzake kritieke informatie-infrastructuren.

Referentienummer: ENISA F-COD-16-T32.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Enisa wil een dienstenovereenkomst sluiten met minimaal 2 en maximaal 5 dienstverleners die ondersteuning kunnen bieden op het gebied van de bescherming van kritieke informatie-infrastructuren. De geselecteerde inschrijvers moeten in staat zijn aanzienlijke ervaring en vaardigheden aan te tonen op het gebied van bescherming van de kritieke informatie-infrastructuur, waarbij de nadruk ligt op de aspecten uit het jaarlijkse werkprogramma van Enisa. Gezien de diverse aard van de gevraagde diensten wordt samenwerking met andere entiteiten in de vorm van onderaanbestedingen, een consortium, en/of combinaties op ad-hocbasis aangemoedigd.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR30 Attiki
Voornaamste plaats van uitvoering:

voornamelijk in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Er zullen diverse specifieke overeenkomsten worden gesloten op basis van het jaarlijkse werkprogramma van Enisa, met name op het gebied van de bescherming van kritieke informatie-infrastructuren. Deze overeenkomsten zullen worden gesloten met de geselecteerde raamcontractanten op basis van de procedure voor heropening van mededinging. Er zal een geraamd bedrag van 400 000 EUR ter beschikking worden gesteld voor de maximale looptijd van 2,25 jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

kan worden verlengd voor 1 bijkomende periode van 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

overeenkomstig de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/11/2016
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/11/2016
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Enisa, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, GRIEKENLAND.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

maximaal 1 wettelijk vertegenwoordiger per deelnemende inschrijver mag de opening bijwonen. Inschrijvers moeten het Agentschap minstens 3 werkdagen vóór de opening schriftelijk, per e-mail, meedelen dat ze deze willen bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: De Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/09/2016