De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 350132-2018

10/08/2018    S153

Zweden-Solna: Beveiligingsdiensten

2018/S 153-350132

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
Postadres: Granits väg 8
Plaats: Solna
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 171 65
Land: Zweden
Contactpersoon: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ecdc.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3981
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3981
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beveiligingsdiensten

Referentienummer: RP/2018/RMC/10024
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75241000 Diensten voor openbare orde
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de opdracht is het verstrekken van veiligheidsdiensten en van veiligheids- en beveiligingsgerelateerde uitrusting ter versterking van de beveiliging van ECDC. De contractant moet de door ECDC gevraagde uitrusting kunnen leveren, de installatie en het onderhoud ervan kunnen verzekeren en een gecertificeerde opleiding kunnen waarborgen die gegeven wordt door gespecialiseerd personeel. De diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

— het controleren van de toegang van bezoekers tot de kantoren van het ECDC,

— het bewaken en patrouilleren in de kantoren van het ECDC,

— het verstrekken van en onderhoud aan veiligheids- en beveiligingsgerelateerde uitrusting,

— het verlenen van ad-hoc-diensten inzake veiligheid en beveiliging in de kantoren van het ECDC.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 190 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79711000 Diensten voor alarmbewaking
79710000 Beveiligingsdiensten
79713000 Bewakingsdiensten
42960000 Apparatuur voor bedienings- en controlesysteem, drukkerij, grafische industrie, kantoorautomatisering en informatieverwerking
51700000 Installatiediensten voor brandbstrijdingsapparatuur
75250000 Brandweer- en reddingsdiensten
79715000 Patrouillediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
Voornaamste plaats van uitvoering:

kantoren van het ECDC.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De doelstelling van de opdracht is het verstrekken van veiligheidsdiensten en van veiligheids- en beveiligingsgerelateerde uitrusting ter versterking van de beveiliging van ECDC. De contractant moet de door ECDC gevraagde uitrusting kunnen leveren, de installatie en het onderhoud ervan kunnen verzekeren en een gecertificeerde opleiding kunnen waarborgen die gegeven wordt door gespecialiseerd personeel. De diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

— het controleren van de toegang van bezoekers tot de kantoren van het ECDC,

— het bewaken en patrouilleren in de kantoren van het ECDC,

— het verstrekken van en onderhoud aan veiligheids- en beveiligingsgerelateerde uitrusting,

— het verlenen van ad-hoc-diensten inzake veiligheid en beveiliging in de kantoren van het ECDC.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 190 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 4
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/09/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/08/2018