Služby - 350132-2018

10/08/2018    S153

Švédsko-Solna: Bezpečnostné služby

2018/S 153-350132

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Poštová adresa: Granits väg 8
Mesto/obec: Solna
Kód NUTS: SE SVERIGE
PSČ: 171 65
Štát: Švédsko
Kontaktná osoba: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ecdc.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3981
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3981
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Bezpečnostné služby

Referenčné číslo: RP/2018/RMC/10024
II.1.2)Hlavný kód CPV
75241000 Verejná bezpečnosť
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom zákazky je poskytovanie bezpečnostných služieb a bezpečnostného a ochranného vybavenia na zvýšenie bezpečnosti Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Dodávateľ by mal byť schopný poskytnúť zariadenie požadované ECDC, zabezpečiť jeho inštaláciu a údržbu a zabezpečovať certifikované školenie, ktoré poskytujú špecializovaní pracovníci. Rozsah služieb zahŕňa, ale nie je obmedzený na:

– Kontrolu vstupu návštevníkov do priestorov ECDC,

– Dozor a stráženie priestorov ECDC,

– Poskytovanie a údržba vybavenia súvisiaceho s bezpečnosťou a ochranou,

– poskytovanie odborných znalostí o bezpečnosti a ochrane v priestoroch na požiadanie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 190 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79711000 Monitorovanie poplachov
79710000 Bezpečnostné služby
79713000 Strážne služby
42960000 Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a grafické vybavenie, vybavenie na automatizáciu kancelárskych prác a spracovanie informácií
51700000 Služby na inštalovanie zariadení protipožiarnej ochrany
75250000 Služby požiarnych zborov a záchranné služby
79715000 Hliadkové služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SE SVERIGE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom zákazky je poskytovanie bezpečnostných služieb a bezpečnostného a ochranného vybavenia na zvýšenie bezpečnosti Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Dodávateľ by mal byť schopný poskytnúť zariadenie požadované ECDC, zabezpečiť jeho inštaláciu a údržbu a zabezpečovať certifikované školenie, ktoré poskytujú špecializovaní pracovníci. Rozsah služieb zahŕňa, ale nie je obmedzený na:

– Kontrolu vstupu návštevníkov do priestorov ECDC,

– Dozor a stráženie priestorov ECDC,

– Poskytovanie a údržba vybavenia súvisiaceho s bezpečnosťou a ochranou,

– poskytovanie odborných znalostí o bezpečnosti a ochrane v priestoroch na požiadanie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 190 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 4
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 05/09/2018
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/08/2018