Služby - 350142-2018

10/08/2018    S153

Lucembursko-Lucemburk: AO 10708 Opatření rejstříkem a právní analýza dokumentů EU

2018/S 153-350142

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Úřad pro publikace Evropské unie
Poštovní adresa: 2 rue Mercier
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2985
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Ms Valeria Sciarrino
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Tel.: +352 292944331
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://publications.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: https://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.1)Název a adresa
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://curia.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: Plateau du Kirchberg
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2929
Země: Lucembursko
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://europarl.europa.eu
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3610
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

AO 10708 Opatření rejstříkem a právní analýza dokumentů EU

Spisové číslo: AO 10708
II.1.2)Hlavní kód CPV
79130000 Právní dokumentace a ověřování listin
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem této výzvy k předkládání nabídek je výběr až 2 hospodářských subjektů, kteří ověří, vyrobí a dodají metadata v elektronické podobě pro legislativní, administrativní nebo politicky orientované dokumenty.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 600 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Účelem této výzvy k předkládání nabídek je výběr až 2 hospodářských subjektů, kteří ověří, vyrobí a dodají metadata v elektronické podobě pro legislativní, administrativní nebo politicky orientované dokumenty a legislativní postupy z orgánů nebo institucí EU a pro vnitrostátní rozsudky oblasti občanskoprávních a obchodních věcí, včetně tvorby a/nebo překladů shrnutí do anglického, francouzského a německého jazyka, a kteří zabudují odkazy do soudních rozhodnutí a do stanovisek generálního advokáta.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 600 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 51
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 2
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:

Doba trvání smlouvy činí 51 měsíců a zahrnuje tříměsíční počáteční fázi, která se týká vytvoření všech nezbytných postupů a infrastruktury.

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 03/10/2018
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 10/10/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Úřad pro publikace Evropské unie, 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, LUCEMBURSKO

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit oprávněný zástupce každého uchazeče. Společnosti, které se chtějí zúčastnit, žádáme, aby oznámily svůj záměr zasláním e-mailu na adresu op-appels-offres@publications.europa.eu nejpozději 24 hodin předem.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Dokumentace tohoto výběrového řízení je k dispozici prostřednictvím platformy pro elektronická nabídková řízení: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3610

Jakékoliv žádosti o další informace musí být podány výlučně prostřednictvím elektronického systému pro podávání nabídek.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost žalobce. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/08/2018