Diensten - 350914-2022

29/06/2022    S123

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2022/S 123-350914

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Postadres: Havenstraat 44
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: Stéphan Creëlle
E-mail: regio.west@vlaamsewaterweg.be
Telefoon: +9 2921211
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450117

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Seine-Schelde. Studie kalibratie pand 140: Deinze - St-Baafs-Vijve

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ABS-19-024 wijziging opdracht-F20_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71220000 Maken van bouwkundige ontwerpen
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71242000 Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
71311100 Ondersteunende diensten voor bouwkunde
71322000 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
71520000 Toezicht op uitvoering van de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Deinze-St. Baafs-Vijve

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Deze diensten hebben betrekking op de kalibratie voor scheepvaart, alsook de omgevingsaanleg en

natuurvriendelijke inrichting van de oevers van de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve. Het betreft concreet de opmaak van

ontwerp, uitvoeringsstudie, aanbestedingsklaar dossier, omgevingsvergunning, alsook de opvolging van de desbetreffende

werken in uitvoering.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 761
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EU-programma ‘CEF-Transport MAWP 2014 – 2020’ (MAWP = Multi-Annual Work Programme) -

projecttitel ‘Seine-Scheldt 2020’ – projectnummer ‘2014-EU-TM-0373-M’.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 032-075733

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: ABS-19-024
V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
10/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Studiebureau voor Bouwkunde en Expertises nv
Plaats: Sint-Niklaas
NUTS-code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
Land: België
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1 259 322.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2022

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Deinze-St. Baafs-Vijve

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze diensten hebben betrekking op de kalibratie voor scheepvaart, alsook de omgevingsaanleg en natuurvriendelijke inrichting van de oevers van de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve. Het betreft concreet de opmaak van ontwerp, uitvoeringsstudie, aanbestedingsklaar dossier, omgevingsvergunning, alsook de opvolging van de desbetreffende werken in uitvoering.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 761
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 259 322.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Studiebureau voor Bouwkunde en Expertises nv
Plaats: Sint-Niklaas
NUTS-code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
Land: België
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

verrekeningen

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

verrekeningen

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1 297 922.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1 375 412.00 EUR