Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy.

Služby - 353636-2019

29/07/2019    S144

Belgie-Brusel: Studie o vypracování přehledu ukazatelů unie kapitálových trhů (CMU)

2019/S 144-353636

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise — Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Poštovní adresa: SPA2, 07/027
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5185
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5185
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie o vypracování přehledu ukazatelů unie kapitálových trhů (CMU)

Spisové číslo: FISMA/2019/045/B
II.1.2)Hlavní kód CPV
79310000 Průzkum trhu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem této studie je propojit navrhované ukazatele s klíčovými cíli unie kapitálových trhů (CMU) s cílem posoudit pokrok dosažený v konkrétních oblastech politiky CMU a informovat o budoucích opatřeních. Tyto ukazatele by například mohly pomoci upozornit na potenciální nedostatky a/nebo pomoci otestovat účinnost stávajících legislativních a nelegislativních opatření.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 350 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
73300000 Návrh a realizace výzkumu a vývoje
79311000 Průzkum služeb
79311100 Plán průzkumu
79311300 Analýza průzkumu
79311210 Telefonický průzkum
79311400 Ekonomický průzkum
79311410 Posouzení ekonomického dopadu
79312000 Testování trhu
79313000 Hodnocení výkonnosti
79314000 Studie proveditelnosti
79330000 Statistické služby
66122000 Financování podniků a rizikové investice
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly se budou provádět v prostorách, které určí zhotovitel. Maximálně 3 koordinační setkání s veřejným zadavatelem se budou konat v Bruselu. Viz zadávací dokumentace.

II.2.4)Popis zakázky:

Jak je podrobně uvedeno ve specifikacích nabídkového řízení, úkoly, které mají být splněny na základě smlouvy, zahrnují:

– prověřování stávajících ukazatelů, teoretický výzkum a vývoj metodiky a technik pro shromažďování údajů,

— sběr dat (kvantitativní a kvalitativní) a vývoj podrobné metodiky pro ukazatele CMU (vývoj spolehlivých, použitelných a opakovatelných ukazatelů CMU); 2 druhy ukazatelů CMU by měly být následující: „ukazatele výsledku“ (měření toho, do jaké míry byly dosaženy klíčové cíle politiky CMU) a „vstupní ukazatele“ (měření klíčových faktorů vedoucích k dosažení klíčových cílů CMU),

— empirickou analýzu (ekonometrická analýza k testování toho, jak vstupní ukazatele fungují a vysvětlují vývoj ukazatelů výsledku).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Kvalita a relevantnost navržené metodiky / Váha: 70
Kritérium kvality - Název: Organizace práce / Váha: 15
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 15
Cena - Váha: 30
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 350 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 8
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Viz zadávací dokumentace.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz zadávací dokumentace.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz zadávací dokumentace a zejména návrh smlouvy.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 20/09/2019
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 23/09/2019
Místní čas: 15:00
Místo:

Rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGIE „Poseidon“ meeting room (SPA2, 00/201B)

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš 2 zástupci každého uchazeče. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno, datum narození, národnost a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň 2 pracovní dny předem na adresu: EC-FISMA-Contracts@ec.europa.eu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Viz zadávací dokumentace.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/07/2019