Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 353636-2019

29/07/2019    S144

Belgicko-Brusel: Štúdia o vytvorení panela ukazovateľov únie kapitálových trhov

2019/S 144-353636

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Poštová adresa: SPA2, 07/027
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5185
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5185
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Štúdia o vytvorení panela ukazovateľov únie kapitálových trhov

Referenčné číslo: FISMA/2019/045/B
II.1.2)Hlavný kód CPV
79310000 Prieskum trhu
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto štúdie je prepojiť navrhované ukazovatele s kľúčovými cieľmi únie kapitálových trhov, s ohľadom na posúdenie dosiahnutého pokroku v konkrétnych oblastiach politiky únie kapitálových trhov, a informovať o budúcich činnostiach. Tieto ukazovatele by napríklad mohli pomôcť upozorniť na potenciálne nedostatky a/alebo pomôcť odskúšať účinnosť súčasných legislatívnych a nelegislatívnych opatrení.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 350 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
73300000 Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
79311000 Služby spojené s prieskumom
79311100 Projekt prieskumu
79311300 Analýza prieskumu
79311210 Telefonický prieskum
79311400 Ekonomický prieskum
79311410 Posudzovanie ekonomického vplyvu
79312000 Testovanie trhu
79313000 Hodnotenie výkonnosti
79314000 Štúdie realizovateľnosti
79330000 Štatistické služby
66122000 Financovanie podnikov a rizikový kapitál
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa vykonajú v priestoroch určených dodávateľom. Uskutočnia sa maximálne 3 koordinačné stretnutia s obstarávateľom v Bruseli. Pozri súťažné podklady.

II.2.4)Opis obstarávania:

Ako je podrobne uvedené v súťažných podkladoch, úlohy, ktoré sa majú vykonať na základe zmluvy, tvorí:

— preverenie existujúcich ukazovateľov, teoretický výskum a vývoj metodiky a techník zhromažďovania údajov,

— zber údajov (kvantitatívny a kvalitatívny) a vývoj podrobnej metodiky pre indikátory únie kapitálových trhov (vývoj spoľahlivých, použiteľných a reprodukovateľných ukazovateľov únie kapitálových trhov); mali by byť 2 typy ukazovateľov únie kapitálových trhov: „ukazovatele výstupov” (merajúce, do akej miery boli dosiahnuté kľúčové ciele politiky únie kapitálových trhov) a „ukazovatele vstupov“ (merajúce kľúčové faktory, ktoré vedú k dosiahnutiu kľúčových cieľov únie kapitálových trhov),

— empirická analýza (ekonometrická analýza na otestovanie, ako vstupné indikátory vysvetľujú vývoj výstupných indikátorov).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalita a relevantnosť navrhovanej metodiky / Relatívna váha: 70
Kritérium kvality - Názov: Organizácia práce / Relatívna váha: 15
Kritérium kvality - Názov: Opatrenia na kontrolu kvality / Relatívna váha: 15
Cena - Relatívna váha: 30
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 350 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri súťažné podklady.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri súťažné podklady.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri súťažné podklady a najmä návrh zmluvy.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20/09/2019
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 23/09/2019
Miestny čas: 15:00
Miesto:

Rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGICKO 'Poseidon' meeting room (SPA2, 00/201B)

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania obálok sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača. Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a číslo preukazu totožnosti alebo pasu daných zástupcov aspoň 2 pracovné dni vopred na adresu: EC-FISMA-Contracts@ec.europa.eu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri súťažné podklady.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď sa táto skutočnosť stala známou. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/07/2019