Diensten - 355191-2021

Submission deadline has been amended by:  467520-2021
14/07/2021    S134

Italië-Parma: Gespecialiseerde opleidingscursussen over bepaalde aspecten van de risicobeoordeling van voedselveiligheid

2021/S 134-355191

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Postadres: Via Carlo Magno 1A
Plaats: Parma
NUTS-code: ITH52 Parma
Postcode: 43126
Land: Italië
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Adres van het kopersprofiel: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8911
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8911
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gespecialiseerde opleidingscursussen over bepaalde aspecten van de risicobeoordeling van voedselveiligheid

Referentienummer: OC/EFSA/SCER/2021/06
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze oproep is het geven van gespecialiseerde opleidingscursussen over bepaalde aspecten van de risicobeoordeling van voedselveiligheid, die de volgende drie hoofdgebieden van de risicobeoordeling van de EFSA bestrijken: chemische risicobeoordeling, milieurisicobeoordeling en wetenschappelijke beoordelingsmethodologieën.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opleidingen over specifieke aspecten van chemische risicobeoordeling en aanverwante instrumenten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH52 Parma
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ofwel in de kantoren van de EFSA of in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie de aanbestedingsstukken voor een nauwkeurige beschrijving van de diensten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 330 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Eén jaar + maximaal driemaal automatisch verlengbaar voor een totale maximumlooptijd van vier opeenvolgende jaren.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opleidingen op het gebied van milieurisicobeoordeling

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH52 Parma
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ofwel in de kantoren van de EFSA of in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie de aanbestedingsstukken voor een nauwkeurige beschrijving van de diensten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Eén jaar + maximaal driemaal automatisch verlengbaar voor een totale maximumlooptijd van vier opeenvolgende jaren.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opleidingen over horizontale wetenschappelijke beoordelingsmethoden

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH52 Parma
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ofwel in de kantoren van de EFSA of in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie de aanbestedingsstukken voor een nauwkeurige beschrijving van de diensten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 220 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Eén jaar + maximaal driemaal automatisch verlengbaar voor een totale maximumlooptijd van vier opeenvolgende jaren.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 096-250089
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/09/2021
Plaatselijke tijd: 14:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2021
Plaatselijke tijd: 14:30
Plaats:

In verband met de beperkingen die momenteel in verband met Covid-19 gelden voor de toegang tot de EFSA-kantoren, zal de openbare openingssessie online worden gehouden als een virtuele vergadering.

Verzoeken om de online openingssessie te mogen bijwonen, moeten twee werkdagen vóór de online openingssessie worden ingediend. Zie de uitnodiging tot inschrijving voor details.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

In geval van onbeschikbaarheid of storingen in de werking van de elektronische communicatiemiddelen vermeld in sectie I.3) tijdens de laatste vijf kalenderdagen vóór de in sectie IV.2.2) genoemde ontvangsttermijn, behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor deze termijn te verlengen en de verlenging bekend te maken op het internetadres vermeld in sectie I.3) zonder voorafgaande bekendmaking van een rectificatie van deze aankondiging. Ondernemers met belangstelling in deze aanbesteding worden verzocht zich in te schrijven voor deze oproep tot inschrijving op het adres in sectie I.3) om op de hoogte te worden gebracht wanneer nieuwe informatie of documenten worden bekendgemaakt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/07/2021