Diensten - 355403-2019

29/07/2019    S144

Verenigd Koninkrijk-Bingley: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

2019/S 144-355403

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UK Asset Resolution Ltd (UKAR)
Postadres: Croft Road, Crossflatts
Plaats: Bingley
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BD16 2UA
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: ResiCo@UKAR.co.uk
Telefoon: +44 0000000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ukar.co.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.crowncommercialservice.bravosolution.co.uk
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Project Saturn

Referentienummer: RM6139
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 16 500 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
72224000 Advies over projectmanagement
72322000 Gegevensbeheerdiensten
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management
79411000 Advies inzake algemeen management
79411100 Advisering omtrent bedrijfsontwikkeling
79996000 Bedrijfsorganisatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 213-488575

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PricewaterhouseCoopers LLP
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 500 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/07/2019