De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 357434-2019

30/07/2019    S145

Duitsland-Potsdam: Reiniging van gebouwen

2019/S 145-357434

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ProPotsdam GmbH/Sanierungsträger Potsdam GmbH Treuhänder der Landeshauptstadt Potsdam beide vertreten durch GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH
Postadres: Pappelallee 4
Plaats: Potsdam
NUTS-code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt
Postcode: 14469
Land: Duitsland
E-mail: vergabe@ProPotsdam.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ProPotsdam.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXT8YYRYY30/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXT8YYRYY30
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Wohnungswirtschaft
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Unterhaltsreinigung in Wohngebäuden - Wohngebiete Potsdam: Babelsberg/ Am Stern, Potsdam Nord/Nördliche Vorstadt-Innenstadt — Los 1+3 Unterhaltsreinigung; Los 2+4 Glas-Rahmenreinigung.

Referentienummer: 20550/THR-Bab-St-Nord/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Unterhalts- sowie Glas-/ Rahmenreinigung in Treppenhäusern bewohnter Gebäude in Potsdam - Wohngebiet Babelsberg, Am Stern, Nord, Nördliche Vorstadt/-Innenstadt Los 1-4.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Unterhaltsreinigung Babelsberg/ Am Stern

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

14469 Potsdam, 14480 Potsdam, 14482 Potsdam, 14467 Potsdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhalts- sowie Glas-/ Rahmenreinigung in Treppenhäusern bewohnter Gebäude in Potsdam - Wohngebiet Babelsberg, Am Stern, Nord, Nördliche Vorstadt/ -Innenstadt Los 1-4.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2020
Einde: 31/01/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Es ist vorgesehen die Leistungen mit einer jährlichen Vertragslaufzeit sowie Verlängerungsoption für insgesamt ca. 4 Jahre zu vergeben.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es ist vorgesehen die Leistungen mit einer jährlichen Vertragslaufzeit sowie Verlängerungsoption für insgesamt ca. 4 Jahre zu vergeben.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glas-Rahmenreinigung Babelsberg/Am Stern

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

14469 Potsdam, 14480 Potsdam, 14482 Potsdam, 14467 Potsdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhalts- sowie Glas-/ Rahmenreinigung in Treppenhäusern bewohnter Gebäude in Potsdam - Wohngebiet Babelsberg, Am Stern, Nord, Nördliche Vorstadt/-Innenstadt Los 1-4.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2020
Einde: 31/01/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Es ist vorgesehen die Leistungen mit einer jährlichen Vertragslaufzeit sowie Verlängerungsoption für insgesamt ca. 4 Jahre zu vergeben.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es ist vorgesehen die Leistungen mit einer jährlichen Vertragslaufzeit sowie Verlängerungsoption für insgesamt ca. 4 Jahre zu vergeben.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Unterhaltsreinigung Potsdam Nord/ Nördliche Vorstadt/ -Innenstadt

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

14469 Potsdam, 14480 Potsdam, 14482 Potsdam, 14467 Potsdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhalts- sowie Glas-/ Rahmenreinigung in Treppenhäusern bewohnter Gebäude in Potsdam - Wohngebiet Babelsberg, Am Stern, Nord, Nördliche Vorstadt/-Innenstadt Los 1-4.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2020
Einde: 31/01/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Es ist vorgesehen die Leistungen mit einer jährlichen Vertragslaufzeit sowie Verlängerungsoption für insgesamt ca. 4 Jahre zu vergeben.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es ist vorgesehen die Leistungen mit einer jährlichen Vertragslaufzeit sowie Verlängerungsoption für insgesamt ca. 4 Jahre zu vergeben.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glas-/Rahmenreinigung Potsdam Nord/ Nördliche Vorstadt/ -Innenstadt

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

14469 Potsdam, 14480 Potsdam, 14482 Potsdam, 14467 Potsdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhalts- sowie Glas-/ Rahmenreinigung in Treppenhäusern bewohnter Gebäude in Potsdam - Wohngebiet Babelsberg, Am Stern, Nord, Nördliche Vorstadt/-Innenstadt Los 1-4.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2020
Einde: 31/01/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Es ist vorgesehen die Leistungen mit einer jährlichen Vertragslaufzeit sowie Verlängerungsoption für insgesamt ca. 4 Jahre zu vergeben.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es ist vorgesehen die Leistungen mit einer jährlichen Vertragslaufzeit sowie Verlängerungsoption für insgesamt ca. 4 Jahre zu vergeben.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Die Eignung ist durch die Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) oder durch die Eintragung in ein Präqualifikationsverzeichnis nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen (Nachunternehmer), ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) ist erhältlich mit den Ausschreibungsunterlagen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Die Eignung ist durch die Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) oder durch die Eintragung in ein Präqualifikationsverzeichnis nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen (Nachunternehmer), ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) ist erhältlich mit den Ausschreibungsunterlagen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Die Eignung ist durch die Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) oder durch die Eintragung in ein Präqualifikationsverzeichnis nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen (Nachunternehmer), ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) ist erhältlich mit den Ausschreibungsunterlagen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Unter http://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/ finden Sie weitere Informationen zum Verfahren.Sie können dort Vergabeunterlagen kostenlos herunterladen und Nachrichten der Vergabestelle einsehen.

Die Bieterkommunikation hat ausschließlich über den Vergabemarktplatz Brandenburg zu erfolgen.

Es wird eine Registrierung empfohlen.

Bekanntmachungs-ID: CXT8YYRYY30

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Brandenburg
Postadres: Heinrich-Mann-Allee 107
Plaats: Potsdam
Postcode: 14473
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entsprechend § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB 15 Tage

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/07/2019