Služby - 357697-2017

13/09/2017    S175    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Lucembursko-Lucemburk: Analýza na podporu provedení článků 8a–8c směrnice Rady 2014/87/Euratom v praxi

2017/S 175-357697

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Energy, Directorate D – Nuclear Energy, Safety and ITER
Poštovní adresa: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU
PSČ: 2530
Země: Lucembursko
E-mail: bharat.patel@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/energy/en

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2846
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Analýza na podporu provedení článků 8a–8c směrnice Rady 2014/87/Euratom v praxi.

Spisové číslo: ENER/D3/2017-209-2.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tento projekt je součástí činností Komise na podporu členských států EU, příslušných regulačních orgánů a držitelů licencí při účinném provádění článků 8a–8c směrnice Rady 2014/87/Euratom na základě usnadnění sdílení zkušeností a podpory jednotnějšího a ambicióznějšího provádění těchto ustanovení na úrovni EU. Za tímto účelem Komise již spolupracuje s členskými státy a příslušnými regulačními orgány (zejména prostřednictvím Skupiny evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost (Ensreg)) s cílem projednat vnitrostátní přístupy a určit další práci na podporu větší konvergence při provádění jaderněbezpečnostího cíle. Tento projekt doplňuje činnosti prováděné se skupinou Ensreg a má poskytnout informační vstupy pro, a stanovit budoucí oblasti práce a priority Evropské komise v tomto kontextu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory zhotovitele.

II.2.4)Popis zakázky:

V rámci tohoto projektu budou podrobně posouzeny technické a právní požadavky uvedené v článcích 8a–8c a příslušné mezinárodní a evropské pokyny s cílem stanovit, zda adekvátně podporují potřeby vnitrostátních orgánů, příslušných regulačních orgánů a držitelů licencí, a bude vyhodnocena jejich užitečnost při praktickém provádění strategií a při rozhodování; na základě průzkumu vnitrostátních postupů bude posouzeno, jak jsou požadavky v rámci stávajících regulačních a povolovacích rámců uplatňovány v praxi v případě reaktorových zařízení a instalací v EU. Na pozadí těchto ustanovení budou v rámci projektu dále zkoumány procesy a kritéria pro rozhodování o příslušných bezpečnostních vylepšeních a bude stanoven aktuální stav provedení v případě stávajících jaderných reaktorů. Cílem je určit případné nedostatky v současných pokynech a normách, a ve snaze napomoci tvorbě budoucích plánů a strategií členských států v oblasti technického uplatňování těchto ustanovení je třeba učinit doporučení pro opatření na úrovni EU a na mezinárodní úrovni, aby bylo dosaženo důslednějšího praktického provádění ustanovení směrnice na vysoké úrovni. Aby byla zajištěna plná účast zainteresovaných stran a průkaznost práce, budou výsledky práce projednány s řadou zainteresovaných subjektů a závěry a doporučení budou zveřejněny v závěrečné zprávě, které bude plošně zpřístupněna.

Závěry a doporučení z projektu budou použity k určení prioritních témat, která by měla být podrobněji přezkoumána v rozsahu dohledu nad transpozicí a prováděním směrnice ze strany Evropské komise po její transpozici a budou použity jako základ pro budoucí činnosti Komise v této oblasti, například v případech, ve kterých bude namístě další výzkum společenství v oblasti jaderněbezpečnostních témat.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 20
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 17/10/2017
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 27/10/2017
Místní čas: 10:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/09/2017