Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 357697-2017

13/09/2017    S175

Luxembursko-Luxemburg: Analýza na podporu uplatňovania článkov 8a až 8c smernice Rady 2014/87/Euratom v praxi

2017/S 175-357697

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Energy, Directorate D – Nuclear Energy, Safety and ITER
Poštová adresa: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2530
Štát: Luxembursko
E-mail: bharat.patel@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2846
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Analýza na podporu uplatňovania článkov 8a až 8c smernice Rady 2014/87/Euratom v praxi.

Referenčné číslo: ENER/D3/2017-209-2.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Tento projekt je súčasťou činností Komisie na podporu členských štátov EÚ, príslušných regulačných orgánov a držiteľov licencie pri účinnom uplatňovaní článkov 8a až 8c smernice Rady 2014/87/Euratom uľahčením výmeny skúseností, a na podporu dôslednejšieho a ambicióznejšieho vykonávania týchto ustanovení na úrovni EÚ. Na tento účel už Komisia spolupracuje s členskými štátmi a príslušnými regulačnými orgánmi (najmä prostredníctvom skupiny ENSREG) s cieľom prerokovať vnútroštátne prístupy a určiť ďalšiu prácu na podporu väčšieho zblíženia pri realizácii cieľov v oblasti jadrovej bezpečnosti. Týmto projektom sa dopĺňajú činnosti so skupinou ENSREG a jeho účelom je informovať a v tejto súvislosti určiť ďalšie oblasti spolupráce a priority Európskej komisie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Projektom sa budú podrobne hodnotiť technické a právne požiadavky, ktorými sa zaoberajú ustanovenia článkov 8a až 8c a v rámci neho sa preskúmajú príslušné medzinárodné a európske usmernenia s cieľom určiť, či sa primerane podporujú potreby vnútroštátnych orgánov, príslušných regulačných orgánov a držiteľov licencie, a vyhodnotí sa účelnosť pri praktickom uplatňovaní stratégií a rozhodovania; na základe prieskumu vnútroštátnych postupov sa v rámci projektu preskúma, ako sa požiadavky podľa určitých regulačných a licenčných rámcov uplatňujú v praxi na systémoch a zariadeniach reaktorov v EÚ. V súvislosti s týmito ustanoveniami sa projektom budú ďalej skúmať postupy a kritériá rozhodovania o príslušných bezpečnostných aktualizáciách a zabezpečí sa aktualizovaný stav z hľadiska vykonávania v existujúcich jadrových reaktoroch. Projekt je zameraný na určenie všetkých nedostatkov v súčasných usmerneniach a normách a s ohľadom na pomoc s budúcimi plánmi a stratégiami členských štátov v oblasti technického uplatňovania ustanovení sa vydajú odporúčania EÚ a opatrenia na medzinárodnej úrovni s cieľom dosiahnuť stabilnejšie a praktickejšie uplatňovanie ustanovení smernice na vysokej úrovni. Na zabezpečenie úplnej účasti zainteresovaných strán a transparentnosti práce budú výsledky práce prerokované s mnohými zúčastnenými stranami a závery a odporúčania sa zverejnia v záverečnej správe na účely všeobecnej distribúcie.

Zistenia a odporúčania projektu sa použijú na určenie prioritných tém, ktoré by sa mali podrobnejšie preskúmať v rozsahu monitorovania transpozície a uplatňovania smernice zo strany Európskej komisie, po jej transpozícii, a s cieľom informovať o budúcich činnostiach Komisie v tejto oblasti, napríklad kde by bol vhodný ďalší výskum v rámci Spoločenstva na témy týkajúce sa jadrovej bezpečnosti.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 20
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 17/10/2017
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 27/10/2017
Miestny čas: 10:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/09/2017