Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 357861-2017

13/09/2017    S175    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Preston: Afwerking van gebouwen

2017/S 175-357861

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Places for People Group Limited
Postadres: Group Support Centre, 4 The Pavilions, Portway
Plaats: Preston
NUTS-code: UK
Postcode: PR2 2YB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Craig Ainscow
E-mail: purchasing@placesforpeople.co.uk
Telefoon: +44 1772897200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.placesforpeople.co.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.placesforpeople.co.uk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Manningham HA Ltd
Postadres: Bank House, 30 Manor Road
Plaats: Bradford
NUTS-code: UK
Postcode: BD1 4QE
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@manninghamha.co.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.manninghamhousing.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Manningham HA Windows and Doors — 2400043.

Referentienummer: DN262348
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45400000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Manningham HA are a specialist housing association providing larger homes for people in need within the Bradford and Keighley areas. MHA has over 1 200 homes, of which many are of 4 bedrooms or more. MHA developing new housing schemes in Bradford and Keighley with several units being completed each year. MHA enjoys strong support from the local authority. This is a Tender for: Installation of PVC-uWindows and Composite Doors. The project is awarded through Procurement HUB's Whole House Contractor's DPS OJEU contract notice ref 2016/S 170-305523.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 450 000.00 GBP / Hoogste offerte: 550 000.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421130
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Manningham HA are a specialist housing association providing larger homes for people in need within the Bradford and Keighley areas. MHA has over 1 200 homes, of which many are of 4 bedrooms or more. MHA developing new housing schemes in Bradford and Keighley with several units being completed each year. MHA enjoys strong support from the local authority. This is a Tender for: Installation of PVC-uWindows and Composite Doors. The project is awarded through Procurement HUB's Whole House Contractor's DPS OJEU contract notice ref 2016/S 170-305523. Further information on the DPS is available at https://www.procurementhub.co.uk/media/23979/whole-house-contractors.pdf

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option to extend for 12 months.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 170-305523
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/07/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Industrial Services Group
Postadres: Frizzinghall
Plaats: Bradford
NUTS-code: UK
Postcode: BD9 4HD
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 GBP
Laagste offerte: 450 000.00 GBP / Hoogste offerte: 550 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Postadres: Royal Courts of Justice, Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2017