Leveringen - 359726-2018

17/08/2018    S157

Tsjechië-Praag: Xerografisch papier

2018/S 157-359726

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nationaal identificatienummer: 00007064
Postadres: Nad Štolou 936/3
Plaats: Praha 7
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 170 34
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Pavla Bajcarová
E-mail: vezak@mvcr.cz
Telefoon: +420 974816722

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mvcr.cz

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rámcová dohoda na dodávky xerografického papíru pro roky 2019 - 2020

Referentienummer: MV-40456/VZ-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197644 Xerografisch papier
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197644 Xerografisch papier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/09/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch, Slowaaks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2018