Služby - 360167-2020

30/07/2020    S146

Slovensko-Bratislava: Technické skúšky

2020/S 146-360167

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenské elektrárne, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35829052
Poštová adresa: Mlynské nivy 47
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 821 09
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Erik Kováč
E-mail: erik.kovac@seas.sk
Telefón: +421 910673038

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.seas.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Technické činnosti pre kabelážne činnosti – Revízni technici

Referenčné číslo: 4600013367 D4
II.1.2)Hlavný kód CPV
71632000 Technické skúšky
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Technické činnosti pre kabelážne činnosti Revízni technici časť 1

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71632000 Technické skúšky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Atómová elektráreň Mochovce, závod MO34

II.2.4)Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Predmetom zmluvy sú práce v nasledovnej skladbe:

— Technická inšpekcia zahŕňajúca kontrolné činnosti na kabeláži

— Servisné činnosti kontroly koordinácie komplexnej kabeláže vo fáze montáže

II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Začatie: 06/04/2018
Koniec: 31/12/2020
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho osem rokov:

Nie je rámcová dohoda

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 094-214319

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: 4600013367 D4
Časť č.: 1
Názov:

Technické činnosti pre kabelážne činnosti Revízni technici časť 1

V.2)Pridelenie zákazky/koncesie
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
06/04/2018
V.2.2)Informácie o ponukách
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: Roez, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36564303
Poštová adresa: Tyršova 2354/2
Mesto/obec: Levice
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 934 01
Štát: Slovensko
E-mail: martin.lecky@roez.sk
Telefón: +421 366307952

Internetová adresa: http://www.roez.sk

Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 748 800.00 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/07/2020

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1)Opis verejného obstarávania po úpravách
VII.1.1)Hlavný kód CPV
71632000 Technické skúšky
VII.1.2)Dodatočné kódy CPV
VII.1.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Atómová elektráreň Mochovce, závod MO34

VII.1.4)Opis obstarávania:

Predmetom zmluvy sú práce v nasledovnej skladbe:

— Technická inšpekcia zahŕňajúca kontrolné činnosti na kabeláži

— Servisné činnosti kontroly koordinácie komplexnej kabeláže vo fáze montáže

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Začatie: 06/04/2018
Koniec: 31/12/2020
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho osem rokov:

Nie je rámcová dohoda

VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 1 587 362.40 EUR
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: Roez, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36564303
Poštová adresa: Tyršova 2354/2
Mesto/obec: Levice
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 934 01
Štát: Slovensko
E-mail: martin.lecky@roez.sk
Telefón: +421 366307952

Internetová adresa: http://www.roez.sk

Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
VII.2)Informácie o úpravách
VII.2.1)Opis úprav
Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

Hlavné úpravy sú:

Doplňujúce služby, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy

Úprava celkovej ceny

VII.2.2)Dôvody na úpravu
Sú potrebné dodatočné práce, služby alebo tovary zo strany pôvodného dodávateľa/držiteľa koncesie [článok 43 ods. 1 písm. b) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. b) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. b) smernice 2014/25/EÚ]
Opis ekonomických a technických dôvodov a nevýhodnosť či znásobenie nákladov, ktoré bránia zmene dodávateľa:

Dôvody:

— podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. inštalácia elektrických zariadení, káblov si vyžaduje certifikáciu kvalifikovaným revíznym technikom. Táto požiadavka sa aplikuje na konvenčnej a jadrovej časti podľa platnej legislatívy a pravidiel projektu MO34,

— zvýšenie potreby podpory revíznych technikov je spôsobené predovšetkým množstvom nálezov objavených počas inšpekcie vykonanej za účelom prípravy revíznej správy,

— budú nevyhnutné ďalšie inšpekcie a v nadväznosti na to musí byť zvýšený predpokladaný počet človeko-hodín,

— urgencia nevyhnutnosti kompletizácie masívneho množstva technologických systémov pre dosiahnutie míľnika Zavezenie paliva 3. Bloku priniesla potrebu nadmerného počtu revízií a inšpekcií ktoré je potrebné uskutočniť vo veľmi krátkom časovom horizonte.

Z uvedených dôvodov ROEZ, s.r.o. môže pokračovať v poskytovaní služieb pre úspešné dokončenie MO34. Dodatok č. 4 sa uzatvára v súlade s §18(1) b) zákona 343/2015.

VII.2.3)Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)
Hodnota bez DPH: 1 287 842.40 EUR
Celková hodnota zákazky po úpravách
Hodnota bez DPH: 1 587 362.40 EUR