Služby - 360690-2020

31/07/2020    S147

Francúzsko-Paríž: Strážne, bezpečnostné služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre priestory Domu Európskej únie v Paríži (Francúzsko) a delegácie Európskej únie pri OECD a UNESCO

2020/S 147-360690

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, COMM — Communication, COMM.DGA1.C.PA — Paris – Representation in France
Poštová adresa: Boulevard Saint-Germain 288
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 75007
Štát: Francúzsko
E-mail: comm-rep-admin@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ESVČ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Poštová adresa: Avenue d'Eylau 12
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 75116
Štát: Francúzsko
E-mail: comm-rep-admin@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://eeas.europa.eu/delegations/paris-oecd-and-un_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EP – Európsky parlament
Poštová adresa: Boulevard Saint-Germain 288
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 75007
Štát: Francúzsko
E-mail: comm-rep-admin@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Strážne, bezpečnostné služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre priestory Domu Európskej únie v Paríži (Francúzsko) a delegácie Európskej únie pri OECD a UNESCO

Referenčné číslo: COMM/PAR/2020/RP/0003
II.1.2)Hlavný kód CPV
79710000 Bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk je obstaranie strážnych a bezpečnostných služieb, ako aj služieb recepcie/telefónnej ústredne pre priestory Domu Európskej únie v Paríži a Marseille (Francúzsko) a delegácie Európskej únie pri OECD a UNESCO v Paríži (Francúzsko).

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 450 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Strážne a bezpečnostné služby

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79710000 Bezpečnostné služby
64214200 Služby telefónnych ústrední
79992000 Recepčné služby
79713000 Strážne služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FR FRANCE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Paríž, Francúzsko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Strážne a bezpečnostné služby pre priestory Domu Európskej únie v Paríži (Francúzsko) a delegácie Európskej únie pri OECD a UNESCO.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kritériá vyhodnotenia kvality ponúk v dokumentoch k verejnému obstarávaniu / Relatívna váha: 60 %
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Kritériá vyhodnotenia nákladov v dokumentoch k verejnému obstarávaniu / Relatívna váha: 40 %
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Strážne a bezpečnostné služby

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79710000 Bezpečnostné služby
64214200 Služby telefónnych ústrední
79992000 Recepčné služby
79713000 Strážne služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FR FRANCE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Paríž, Francúzsko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Strážne a bezpečnostné služby pre priestory Domu Európskej únie v Paríži (Francúzsko) a delegácie Európskej únie pri OECD a UNESCO.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kritériá vyhodnotenia kvality ponúk v dokumentoch k verejnému obstarávaniu / Relatívna váha: 60 %
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Kritériá vyhodnotenia nákladov v dokumentoch k verejnému obstarávaniu / Relatívna váha: 40 %
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Strážne a bezpečnostné služby

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79710000 Bezpečnostné služby
64214200 Služby telefónnych ústrední
79992000 Recepčné služby
79713000 Strážne služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FR FRANCE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Paríž, Francúzsko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Strážne a bezpečnostné služby pre priestory Domu Európskej únie v Paríži (Francúzsko) a delegácie Európskej únie pri OECD a UNESCO.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kritériá vyhodnotenia kvality ponúk v dokumentoch k verejnému obstarávaniu / Relatívna váha: 60 %
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Kritériá vyhodnotenia nákladov v dokumentoch k verejnému obstarávaniu / Relatívna váha: 40 %
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 022-046964
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: COMM/PAR/2020/RP/0003 Lot 1
Časť č.: 1
Názov:

Strážne a bezpečnostné služby

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
30/06/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 7
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Byblos human security
Poštová adresa: N82 bis avenue des Coqueliquots
Mesto/obec: Bonneuil-sur-Marne
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 94380
Štát: Francúzsko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 1 200 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: COMM/PAR/2020/RP/0003 Lot 2
Časť č.: 2
Názov:

Služby telefónnej ústredne v Paríži

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
06/07/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 6
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: BSL services
Poštová adresa: 2 avenue Eisa Triolet, Bât C, RDC
Mesto/obec: Marseille
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 13008
Štát: Francúzsko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Platinium aviation services
Poštová adresa: Gasverksgatan 13
Mesto/obec: Hälsingborg
Kód NUTS: SE SVERIGE
Štát: Švédsko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 150 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 150 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: COMM/PAR/2020/RP/0003 Lot 3
Časť č.: 3
Názov:

Strážne a recepčné služby

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
30/06/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Byblos human security
Poštová adresa: N82 bis avenue des Coqueliquots
Mesto/obec: Bonneuil-sur-Marne
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 94380
Štát: Francúzsko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 100 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 100 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/07/2020