Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 360694-2020

31/07/2020    S147

Luxemburg-Luxemburg: Productieondersteuning voor het Publicatieblad

2020/S 147-360694

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 132-322375)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor publicaties van de Europese Unie
Postadres: Rue Mercier 2
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU00 Luxembourg
Postcode: 2985
Land: Luxemburg
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://op.europa.eu/en/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Productieondersteuning voor het Publicatieblad

Referentienummer: OP/LUX/2020/OP/0011
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72600000 Diensten voor computerondersteuning en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhavige oproep tot inschrijving beoogt de selectie van twee ondernemers voor de verlening van de diensten inzake productieondersteuning voor de applicatie die wordt ingezet voor de opstelling en bewerking van de begroting van de Europese Unie (EU) en het beheer van een XML-helpdesk met betrekking tot de oprichting en productie van het Publicatieblad (“OJ”) van de EU.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/07/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 132-322375

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde totale waarde
In plaats van:

Waarde zonder BTW: 1 000 000,00 EUR

Te lezen:

Waarde zonder BTW: 1 400 000,00 EUR

Afdelingsnummer: II.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde waarde
In plaats van:

Waarde zonder BTW: 1 000 000,00 EUR

Te lezen:

Waarde zonder BTW: 1 400 000,00 EUR

VII.2)Overige nadere inlichtingen: