Služby - 360977-2018

18/08/2018    S158

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva na služby související s koordinací a poskytnutím podpory pro síť EURES

2018/S 158-360977

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Head of Unit EMPL/D.1
E-mail: EMPL-VT-2018-013@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3594
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3594
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva na služby související s koordinací a poskytnutím podpory pro síť EURES

Spisové číslo: VT/2018/013
II.1.2)Hlavní kód CPV
71621000 Technické testování a poradenství
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Volný pohyb pracovních sil je základním právem zaručeným občanům Unie článkem 45 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Evropská pracovní mobilita může také přispět k zaměstnanosti pomocí účinného propojení pracovní nabídky a poptávky.

EURES je sítí spolupráce mezi Evropskou komisí, veřejnými službami zaměstnanosti EU a členskými státy EHP, Švýcarskem a jejich partnery. EURES přispívá k dobrému fungování evropského trhu práce pomocí usnadnění svobody pohybu pro pracovníky v rámci Unie, snižováním nedostatků na evropském pracovním trhu a zlepšením transparentnosti pracovního trhu.

Za tímto účelem EURES poskytuje uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům informace, poradenství a pomocné služby.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách zhotovitele nebo na jakémkoli jiném místě označeném v zadávací dokumentaci, s výjimkou prostor Komise.

II.2.4)Popis zakázky:

Účelem této výzvy je sestavit rámcovou smlouvu na pomoc Evropské komisi při poskytování horizontální podpory pro síť EURES, čímž se zlepší služby EURES napříč Unií a v souladu s právním základem EURES.

Síť EURES je postavena na decentralizovaném přístupu, přičemž poskytování služeb koncovým uživatelům probíhá prostřednictvím partnerů EURES na národní a regionální / místní úrovni. Služby, které budou poskytnuty, jsou tedy z velké části zaměřeny na poskytování podpory a pomoci ve prospěch členů sítě s tím, že budou brány v potaz celkové strategie Evropské unie týkající se vnitřní pracovní mobility, politiky zaměstnanosti a komunikace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

EaSI - EURES

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz zadávací dokumentace — internetová adresa uvedená v oddílu I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz zadávací dokumentace — internetová adresa uvedená v oddílu I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 084-189095
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 31/10/2018
Místní čas: 17:30
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12/11/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Rue Joseph II 27, Building J-27 Brussels, 1049 BELGIE

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek se může zúčastnit 1 zplnomocněný zástupce každého uchazeče řádně pověřený dopisem. Uchazeči, kteří se chtějí účastnit otevírání nabídek, o tom musí informovat prostřednictvím této adresy elektronické pošty: EMPL-VT-2018-013@ec.europa.eu a uvést jméno osoby, která se bude účastnit otevírání nabídek, a to alespoň 48 hodin předem.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/08/2018