Werken - 360994-2019

01/08/2019    S147

Duitsland-Rostock: Bouwen van gebouwen

2019/S 147-360994

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
Postadres: Wallstraße 2
Plaats: Rostock
NUTS-code: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt
Postcode: 18055
Land: Duitsland
E-mail: zvs@bbl-mv.de
Fax: +49 38146987441
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://my.vergabe.rib.de
Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.rib.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20319-E9-0001 Universitätsmedizin Rostock-Neubau Biomedicum Klinkerfassade 19E0029K

Referentienummer: 19E0029K
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 622 762.66 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 075-176923

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19E0029K
Benaming:

20319-E9-0001 Universitätsmedizin Rostock-Neubau Biomedicum Klinkerfassade

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EngFle Baugesellschaft mbH
Postadres: Rothentor 1-3
Plaats: Wismar
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 23966
Land: Duitsland
Telefoon: +49 38417386570
Fax: +49 38417386579
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 622 762.66 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/07/2019