Leveringen - 361054-2020

31/07/2020    S147

Portugal-Lissabon: Videobewakingsuitrusting

2020/S 147-361054

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Inovação (INOV)
Nationaal identificatienummer: 505002892
Postadres: Rua Alves Redol, 9
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 1000-029
Land: Portugal
Contactpersoon: Paula Dias
E-mail: Paula.Dias@inesc.pt
Telefoon: +351 213100279

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.inov.pt/index.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Associação sem fins lucrativos de direito privado
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Investigação e desenvolvimento

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acordo-quadro para seleção de fornecedores de bens e equipamentos para o sistema de videovigilância e de apoio à decisão «Ciclope»

Referentienummer: 20-070230-001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32323500 Videobewakingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Seleção de fornecedores para o sistema «Ciclope»: câmaras de video; monitores de vídeo; equipamento de rádio ponto a ponto; estações meteorológicas; estruturas metálicas; módulos solares fotovoltaicos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Câmaras de vigilância

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32333200 Videocamcorders
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comunidades intermunicipais e municipios do país/parametrização na sede da entidade.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Câmaras de vigilância para o sistema «Ciclope»: fornecimento a terceiros.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De acordo com anexo técnico do Caderno de Encargos.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monitores de videowall

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32323000 Videomonitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comunidades intermunicipais e municipios: parametrização na sede da entidade.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Monitores de videowall para sistema «Ciclope».

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Anexo técnico do Caderno de Encargos.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Equipamentos rádio ponto a ponto

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32344210 Radio-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comunidades intermunicipais e municipios: parametrização na sede da entidade.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Equipamentos de rádio ponto a ponto para sistema «Ciclope».

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Anexo técnico do Caderno de Encargos.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Estação meteorológica

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38127000 Weerstations
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comunidades intermunicipais e municipios: parametrização na sede da entidade.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Estações meteorológicas para sistema «Ciclope».

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Anexo técnico do Caderno de Encargos.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Estruturas metálicas de suporte mecânico

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44210000 Assemblagestructuren en delen daarvan
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comunidades intermunicipais e municipios: parametrização na sede da entidade.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Estruturas metálicas de suporte mecânico para sistema «Ciclope».

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Anexo técnico do Caderno de Encargos.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Câmaras bispectrais

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32333200 Videocamcorders
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comunidades intermunicipais e municípios: parametrização das instalações da entidade.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Identificação de fornecedores para fornecimento de câmaras bispectrais.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De acordo com o anexo técnico do Caderno de Encargos.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Painéis solares e baterias

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32333200 Videocamcorders
09331000 Zonnepanelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comunidades intermunicipais e municípios: parametrização das instalações da entidade

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Identificação de fornecedores para fornecimento de painéis solares e baterias.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De acordo com o anexo técnico do Caderno de Encargos.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 031-071943
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AQ-BM 0001/2020 - Lote 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Câmaras de videovigilância

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Anixter Portugal, S. A.
Nationaal identificatienummer: 502909200
Plaats: Porto Salvo
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AQ_BM 0001/2020 Lote 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Estações meteorológicas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Marport Spain, S. L.
Nationaal identificatienummer: ES B85416907B
Plaats: Pontevedra
NUTS-code: ES114 Pontevedra
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AQ_BM 0001/2020
Perceel nr.: Lote 5
Benaming:

Estruturas metálicas de suporte mecânico

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Micaterm, Lda.
Nationaal identificatienummer: 508305691
Plaats: Famões
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AQ_BM 0001/2020
Perceel nr.: 2
Benaming:

Monitores de videowall

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Securitas, S. A.
Nationaal identificatienummer: 500243719
Plaats: Linda-a-velha
NUTS-code: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AQ_BM 0001/2020
Perceel nr.: 3
Benaming:

Equipamento rádio ponto a ponto

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Adjudicatários/foram celebrados contratos com:

— lote 1: Anixter; Securitas; Strong Sharon (503257567),

— lote 2: Securitas,

— lote 3: não houve propostas,

— lote 4: Marport Spain, S. L.,

— lote 5: Micaterm Lda,

— lote 6: Anixter Portugal, S. A.; Securitas e Strong Charon,

— lote 7: não houve propostas.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho de Diretores INOV
Plaats: Lisboa
Land: Portugal
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/07/2020