Leveringen - 361134-2020

31/07/2020    S147

Polen-Wąsosz: Fotovoltaïsche zonnecellen

2020/S 147-361134

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gminy Wąsosz
Postadres: pl. Rzędziana 8
Plaats: Wąsosz
NUTS-code: PL842 Łomżyński
Postcode: 19-222
Land: Polen
Contactpersoon: Artur Wiszowaty
E-mail: artur.wiszowaty@gmail.com
Telefoon: +48 862731001
Fax: +48 862731001

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ug-wasosz.pbip.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Wąsosz

Referentienummer: ZP.271.2.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy o łącznej mocy 170,2 kWp zlokalizowanych na siedmiu nieruchomościach użyteczności publicznej gminy Wąsosz w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 558 434.30 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000 Aanleg van elektriciteit
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
09332000 Zonne-energie-installatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL842 Łomżyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

gmina Wąsosz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, obejmująca w szczególności:

1) dostawę i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy, o łącznej mocy 170,2 kWp;

2) montaż konstrukcji nośnej na gruncie lub dachach budynków;

3) montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie lub dachu;

4) montaż instalacji odgromowej systemu fotowoltaicznego;

5) montaż inwertera i zabezpieczeń strony DC i AC;

6) połączenie modułów z inwerterem;

7) podłączenie instalacji do istniejącej instalacji elektrycznej w obiekcie;

8) sprawdzenie pracy układu;

9) wykonanie pomiarów na instalacji;

10) przeszkolenie wszystkich użytkowników z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem zainstalowanej instalacji PV;

11) opracowanie szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazanie użytkownikom;

12) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem uzgodnień, opinii i zgłoszeń dotyczących mikroinstalacji fotowoltaicznych;

13) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu;

14) zapewnienie monitoringu pomiarów efektu ekologicznego wszystkich wykonanych instalacji w celu bieżącego monitorowania efektu ich pracy;

15) sporządzenie wykazu zastosowanych urządzeń z kartami gwarancyjnymi i dokumentacją techniczną tych urządzeń wraz z wykazem materiałów użytych do wykonania ww. zamówienia i ich atestami i deklaracjami zgodności;

16) wykonywanie przeglądów gwarancyjnych dla każdej wykonanej instalacji oraz odnotowanie ww. przeglądów w karcie przeglądów gwarancyjnych.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące instalacje:

Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej wraz z optymalizatorami mocy, o łącznej mocy 170,20 kWp, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Wąsoszu (budynek po gimnazjum), ul. Piaskowa 13, 19-222 Wąsosz – moc 39,96 kWp:

— moduł fotowoltaiczny o mocy min. 370 Wp,

— trójfazowy inwerter sieciowy 17 kW – 2 szt.,

— optymalizatory mocy,

— infrastruktura towarzysząca;

2) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, ul. Piaskowa 1, 19-222 Wąsosz – moc 11,10 kWp:

— moduł fotowoltaiczny o mocy min. 370 Wp,

— trójfazowy inwerter sieciowy 10 kW – 1 szt.,

— optymalizatory mocy,

— infrastruktura towarzysząca;

3) SUW Ławsk, 19-222 Wąsosz, dz. nr 93/1, 93/1, 93/6 – moc 9,25 kWp:

— moduł fotowoltaiczny o mocy min. 370 Wp,

— trójfazowy inwerter sieciowy 9 kW – 1 szt.,

— optymalizatory mocy,

— infrastruktura towarzysząca;

4) SUW Wąsosz, 19-222 Wąsosz, dz. nr 1720/7 – moc 32,56 kWp:

— moduł fotowoltaiczny o mocy min. 370 Wp,

— trójfazowy inwerter sieciowy 16 kW – 2 szt.,

— optymalizatory mocy,

— infrastruktura towarzysząca;

5) SUW Zalesie, Zalesie 30A, 19-222 Wąsosz, dz. nr 110 – moc 29,60 kWp:

— moduł fotowoltaiczny o mocy min. 370 Wp,

— trójfazowy inwerter sieciowy 15 kW – 2 szt.,

— optymalizatory mocy,

— infrastruktura towarzysząca;

6) Szkoła Podstawowa w Wąsoszu, ul. Piaskowa 31, 19-222 Wąsosz – moc 39,96 kWp:

— moduł fotowoltaiczny o mocy min. 370 Wp,

— trójfazowy inwerter sieciowy 17 kW – 2 szt.,

— optymalizatory mocy,

— infrastruktura towarzysząca;

7) Urząd Gminy Wąsosz, pl. Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz – moc 7,77 kWp:

— moduł fotowoltaiczny o mocy min. 370 Wp,

— trójfazowy inwerter sieciowy 7 kW – 1 szt.,

— optymalizatory mocy,

— infrastruktura towarzysząca.

3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje SIWZ wraz z załącznikami, w tym projekty wykonawcze instalacji fotowoltaicznych.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji dla inwerterów / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Współczynnik temperaturowy mocy modułów / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Sprawność modułu fotowoltaicznego w warunkach STC / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Wytrzymałość na obciążenie mechaniczne / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt nr WND-RPPD.05.01.00-200537/19 pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Wąsosz” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 077-181661
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ASH Remigiusz Skowroński
Postadres: ul. Juliusza Słowackiego 20A
Plaats: Ostrołęka
NUTS-code: PL924 Ostrołęcki
Postcode: 07-417
Land: Polen
E-mail: biuro@ash-instalacje.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 035 203.25 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 558 434.30 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)., w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2014 r. poz. 964 wraz ze zmianami) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2017 r. poz. 47).

2. Właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w trackie postępowania jest Krajowa Izba Odwoławcza, Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając jednocześnie jego odpis Zamawiającemu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/07/2020