Služby - 361456-2020

31/07/2020    S147

Slovensko-Bratislava: Služby hromadného stravovania

2020/S 147-361456

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Centrum vedecko-technických informácií SR
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151882
Poštová adresa: Lamačská cesta 8/A
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 811 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Veronika Dobiášová
E-mail: veronika.dobiasova@cvtisr.sk
Telefón: +421 269253158
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.cvtisr.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/240
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427273
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8089/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet

Referenčné číslo: 00591/2020/4400
II.1.2)Hlavný kód CPV
55520000 Služby hromadného stravovania
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet, ktoré sú určené výlučne na úhradu stravy vo vymedzených stravovacích zariadeniach alebo na úhradu v prevádzkach a obchodoch za polotovary a suroviny slúžiace na individuálnu prípravu teplého jedla (predajne potravín) akceptujúcich elektronické stravovacie karty na úhradu ceny stravovania.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 463 280.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Jednotlivé organizačné útvary CVTI SR - adresy sú uvedené v bode 5.1 časti A.1 súťažných podkladov

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet, ktoré sú určené výlučne na úhradu stravy vo vymedzených stravovacích zariadeniach alebo na úhradu v prevádzkach a obchodoch za polotovary a suroviny slúžiace na individuálnu prípravu teplého jedla (predajne potravín) akceptujúcich elektronické stravovacie karty na úhradu ceny stravovania.

Opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 463 280.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač môže pri preukazovaní splnenia podmienok účasti doložiť jednotlivé dokumenty vyžadované v rámci predmetného verejného obstarávania alebo predložiť JED, v súlade s ustanovením § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 03/09/2020
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 03/09/2020
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode I.1) tohto oznámenia.

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že otváranie ponúk prostredníctvom systému Josepihne bude prebiehať aj on-line sprístupnením. Bližšie informácie sú uvedené v bode 19. časti A.1 súťažných podkladov.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) alebo poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom uchádzača o oprávnení podnikať; v prípade povereného zástupcu uchádzača aj originálom alebo overenou kópiou splnomocnenia na zastupovanie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 ZVO: S ohľadom na efektívnu kontrolu plnenia zmluvy a jej hospodárnosť je rozhodujúce, aby dané služby poskytoval jeden subjekt.

2. Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

3. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému Josephine /ďalej len Josephine/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ zverejňuje Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty na portáli Josephine (https://josephine.proebiz.com). V profile verejného obstarávateľa, https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/detail/240, bude zverejnený link na prístup k dokumentom na portáli Josephine.

4. V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. superreverz).

5. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj predloženie faktúry majúcej náležitosti elektronickej fakturácie v súlade s podmienkami zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/07/2020