Služby - 362160-2020

03/08/2020    S148

Belgicko-Brusel: Poskytovanie sťahovacích, manipulačných služieb a súvisiacich služieb

2020/S 148-362160

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: 60 Rue Wiertz
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Service de passation des marchés
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6817
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6817
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie sťahovacích, manipulačných služieb a súvisiacich služieb

Referenčné číslo: 06B50/2020/M036
II.1.2)Hlavný kód CPV
79620000 Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane zabezpečovania pracovníkov na čas určitý
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Obstarávanie sa týka poskytovania sťahovacích, manipulačných služieb a súvisiacich služieb pre komplex budov Európskeho parlamentu v Bruseli. Dodávateľ sa zaväzuje, že na žiadosť Európskeho parlamentu príležitostne poskytne vonkajšie zdvíhacie zariadenie na nakladanie a vykladanie tovaru.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Ide o poskytovanie služieb, ktoré sa dajú rozdeliť na dva typy, na jednej strane bežná sťahovacia činnosť založená na pravidelnej a nepretržitej prítomnosti 12 až 20 členov obslužného personálu v priestoroch Európskeho parlamentu, a na druhej strane príležitostná prítomnosť 30 až 40 členov obslužného personálu rozdeleného na niekoľko dní, ktorí budú nakladať a vykladať prepravné kontajnery pred a po zasadnutí.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Riadenie toku dopytu / Relatívna váha: 15
Kritérium kvality - Názov: Organizácia prevádzkového zariadenia / Relatívna váha: 15
Kritérium kvality - Názov: Opatrenia na kontrolu kvality / Relatívna váha: 10
Cena - Relatívna váha: 60
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Zápis v živnostenskom alebo obchodnom registri a/alebo osobitné poverenie v krajine trvalého pobytu alebo člen profesionálnej organizácie.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

— minimálny obrat 2 000 000 EUR dosiahnutý v oblasti, ktorej sa týka toto obstarávanie;

— náležitá úroveň poistenia hmotnej zodpovednosti pri výkone povolania v súlade s postupmi v danom sektore;

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

— finančné výkazy (výročná správa) za posledné dva finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté;

— poistná zmluva.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí mať aspoň trojročné skúsenosti s poskytovaním služieb, ktoré sú podobné službám požadovaným v rámci tohto obstarávania.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Zoznam hlavných služieb poskytnutých a hlavných dodávok vykonaných počas posledných troch rokov, s údajmi o hodnotách, dátumoch a verejných alebo súkromných zákazníkoch, spolu s vyhláseniami od zákazníkov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30/09/2020
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 01/10/2020
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Luxemburg, plateau de Kirchberg, budova Konrad Adenauer.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1, avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/07/2020