Práce - 362167-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

24/10/2014    S205

Luxembursko-Luxemburg: Zvýšenie spoľahlivosti vedľajších rozvodných rámcových miestností v budovách Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill a Pierre Pflimlin, Štrasburg

2014/S 205-362167

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: plateau de Kirchberg, budova Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2929
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: oddelenie pre zmluvy a verejné obstarávania
E-mail: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Fax: +352 4300-23570

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://europarl.europa.eu

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=653

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Zvýšenie spoľahlivosti vedľajších rozvodných rámcových miestností v budovách Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill a Pierre Pflimlin, Štrasburg.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Práce
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Štrasburg.

Kód NUTS FR42 Alsace

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zvýšenie spoľahlivosti vedľajších rozvodných rámcových miestností v budovách Louise Weiss (LOW), Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) a Pierre Pflimlin (PFL) Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Vo všetkých budovách Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa nachádza 88 vedľajších rozvodných rámcových miestností.
Tieto miestnosti sú rozdelené takto:
— budova Louise Weiss:
Tower: 36;
ERP: 37,
— budova Winston Churchill: 8,
— budova Salvador de Madariaga: 4,
— budova Pierre Pflimlin: 3.
Lehota uskutočnenia zákazky je 374 pracovných dní od dátumu odoslania pokynov vrátane stiahnutia rezervácií.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45310000 Elektroinštalačné práce, 45400000 Kompletizačné (dokončovacie) práce

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Včasné vykonanie prác, od dátumu doručenia pokynov do 374 pracovných dní (okrem dní s nepriaznivými poveternostnými podmienkami alebo v prípade vyššej moci).
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
v dňoch: 374 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Nepožaduje sa finančná záruka.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Postupy fakturácie sú:
— faktúry budú vystavené na základe pravidelných správ o činnosti, budú vyhotovené v posledný deň daného obdobia, v ktorých bude opísaný rozsah práce, ktorý bol vykonaný v tomto období a kalkulovaný pomocou rozpisu prác a cien udaných vykonávateľom prác v ponuke. Tieto obdobia musia byť aspoň 1 mesiac dlhé,
— správy o pokroku musia byť schválené vedúcim projektu a priložené k faktúre,
— čo sa týka konečnej platby, faktúra bude zostavená na základe záverečného podrobného vyúčtovania a správy o pokroku schválených vedúcim projektu.
Sumy za vykonanie tejto zmluvy sa vyplatia v lehote do 60 kalendárnych dní od dátumu registrácie zodpovedajúcej žiadosti o úhradu. Táto lehota zahŕňa aj čas potrebný na schválenie správ. Žiadosť o platbu zaregistruje čo možno najskôr príslušné oddelenie Európskeho parlamentu uvedené v odseku 5 a žiadosť sa bude považovať za doručenú v deň jej registrácie. Platby sa považujú za vykonané v deň prevedenia sumy z účtu Európskeho parlamentu.
Poznámka: podrobné informácie nájdete v súťažných podkladoch.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Zoskupenia ekonomických subjektov môžu predložiť ponuku za predpokladu, že zaručia spoločnú a jednotlivú zodpovednosť svojich členov. To môže zahŕňať subjekt s právnou subjektivitou alebo bez nej: konzorcium, súkromná dohoda alebo akákoľvek iná príslušná forma spolupráce. Európsky parlament si vyhradzuje právo pred podpísaním zmluvy požadovať od vybraného zoskupenia nadobudnutie konkrétnej právnej formy po pridelení zákazky, ak je toto potrebné z hľadiska uspokojivého vykonania zmluvy.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Účasť na tomto súťažnom konaní je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické osoby, právne subjekty a verejné orgány, ktoré spadajú do rozsahu zmlúv – najmä tie fyzické osoby, právne subjekty a verejné orgány, ktoré sú z členského štátu Európskej únie – a pre fyzické osoby, právne subjekty a verejné orgány z nečlenských krajín, ktoré uzatvorili špeciálnu dohodu s Európskou úniou v oblasti verejného obstarávania podľa podmienok uvedených v dotyčnej dohode.
Európsky parlament požaduje od uchádzačov, aby mali administratívne povolenia potrebné na vykonanie činnosti zahrnutej do zmluvy v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Európsky parlament vyžaduje najmä toto oprávnenie:
— doklad o zápise v živnostenskom a obchodnom registri.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Aby mohol Európsky parlament zhodnotiť ekonomickú a finančnú spôsobilosť, sa musia predložiť elektronické dokumenty a oskenované kópie týchto dokumentov:
— kópia ročných zúčtovaní zverejnených vo výročnej správe a auditovaných alebo v prípade, že takáto povinnosť neexistuje, s overením presnosti a správnosti zo strany zástupcu uchádzača aspoň za posledné 2 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté,
— dôkaz o platnom poistení zodpovednosti pri výkone povolania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ekonomická a finančná spôsobilosť sa bude posudzovať na základe týchto kritérií:
— minimálny ročný obrat vo výške 6 000 000 EUR realizovaný v oblasti pokrytej zmluvou, ktorá bude pridelená, za posledné 2 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté alebo v prípade zoskupenia, minimálny ročný obrat vo výške 3 000 000 EUR, realizovaný v oblasti pokrytej zmluvou, ktorá bude pridelená, za posledné 2 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté za každého člena zoskupenia,
— poistenie zodpovednosti pri výkone povolania.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Aby mohol Európsky parlament zhodnotiť technickú a odbornú spôsobilosť, musia sa predložiť elektronické dokumenty a oskenované kópie týchto dokumentov:
— údaje o odbornej kvalifikácii navrhovaného vedúceho prevádzky: odborná príprava, skúsenosti a 3 referencie týkajúce sa obstarávaní prác v rámci rámcovej zmluvy vo funkcii vedúceho operácií,
— zoznam prác vykonaných v priebehu posledných 5 rokov s podrobnými údajmi o ich hodnotách, dátumoch a miestach; k zoznamu hlavných prác je potrebné priložiť osvedčenia o uspokojivom vykonaní, v ktorom sa uvádza, či boli práce náležite vykonané na dobrej odbornej úrovni (je potrebné vyplniť prílohu I),
— opis dodávateľskej siete v súvislosti s materiálmi, technickým vybavením a nástrojmi, ktoré využíva spoločnosť na vykonanie zákazky,
— certifikát Qualibat alebo rovnocenné osvedčenia vystavené nezávislými orgánmi, ktoré potvrdzujú, že ekonomický subjekt spĺňa normy zaistenia kvality, ktoré súvisia so systémami zaistenia kvality na základe radu príslušných európskych noriem v danej oblasti, a ktoré získali osvedčenie od uznávaných orgánov. Ak uchádzači nedisponujú týmito osvedčeniami alebo ich nemôžu získať v stanovenej časovej lehote, Európsky parlament bude akceptovať aj inú formu dôkazu o rovnocenných opatreniach na zaistenie kvality, ktoré uchádzači predložia,
— osvedčenia vystavené nezávislými orgánmi, ktoré preukazujú, že uchádzač spĺňa normy alebo systémy environmentálneho riadenia, ktoré sa týkajú systému environmentálneho riadenia a auditu EÚ („EMAS“) alebo iných noriem environmentálneho riadenia na základe európskych alebo medzinárodných noriem v tejto oblasti, ktoré vypracovali uznávané orgány. Európsky parlament uznáva rovnocenné certifikáty vydané orgánmi so sídlom v iných členských štátoch. Musí taktiež uznať iný dôkaz poskytnutý uchádzačom o rovnocenných opatreniach, ktoré sa týkajú environmentálneho riadenia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Európsky parlament vyžaduje od uchádzačov, aby disponovali touto technickou a odbornou spôsobilosťou:
— 3 alebo viac projektov v oblasti vykonávania prác podobných prácam v tejto zákazke, každý v hodnote aspoň 300 000 EUR, ktoré boli vykonané v priebehu posledných 5 rokov,
— vedúci prevádzky musí mať aspoň 10 rokov skúseností s riadením projektov podobných prácam uvedeným v tejto zákazke a musí uviesť aspoň 3 podobné projekty, každý s hodnotou aspoň 200 000 EUR v pozícii vedúceho prevádzky,
— pracovníci kvalifikovaní na vykonávanie prác v rámci tejto zákazky a pracovníci zaškolení na práce uvedené v pododdiele 4 v oblasti azbestu,
— osvedčenie v súlade s normou v oblasti riadenia kvality ISO 9001 alebo rovnocenné osvedčenie, alebo v prípade, že nemajú žiadny certifikát vydaný schváleným orgánom, musia disponovať čestným vyhlásením osvedčujúcim, že majú zavedený rovnocenný vnútorný systém riadenia kvality,
— osvedčenie v súlade s normou v oblasti environmentálneho riadenia EMAS/ISO 14001 alebo rovnocenné osvedčenie, alebo v prípade, že nemajú žiadny certifikát vydaný schváleným orgánom, musia disponovať čestným vyhlásením osvedčujúcim, že majú zavedený rovnocenný interný systém riadenia kvality,
— dodávateľská sieť pre vybavenie a sklad nástrojov na zaistenie vykonávania úloh v tejto krajine: Francúzsko, región: Alsasko.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
06D30-2014-M046.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
8.12.2014
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
v dňoch: 270 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 15.12.2014 - 15:00

Miesto:

Európsky parlament, budova Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67000 Štrasburg, FRANCÚZSKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Môže sa zúčastniť maximálne 1 zástupca za uchádzača. Z dôvodu prípravy vášho vstupu poskytnite e-mailom alebo faxom na vyššie uvedenú adresu aspoň 5 pracovné dni pred prehliadkou názov vašej spoločnosti a meno, pozíciu, číslo identifikačného preukazu a dátum narodenia vášho zástupcu. Váš zástupca musí mať so sebou platný identifikačný preukaz.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
Európsky parlament bude organizovať 2 prehliadky miesta, ktoré sa budú konať 13. a 14.11.2014 (9:30) v jej priestoroch v Štrasburgu. Môžu sa zúčastniť až 2 zástupcovia za jednu spoločnosť. Z dôvodu prípravy vstupného dokladu zašlite e-mailom alebo faxom na nižšie uvedenú adresu do 2 pracovných dní pred termínom prvej prehliadky miesta názov vašej spoločnosti a meno, funkciu, číslo preukazu totožnosti a dátum narodenia účastníkov. Vaši zástupcovia musia mať so sebou platný preukaz totožnosti.
Po schválení vašich zástupcov vám Európsky parlament oznámi postup, ktorý sa týka vstupu, miesto stretnutia a pozve vás na 1 z 2 prehliadok.
Európsky parlament zostaví na konci každej prehliadky miesta správu, ktorá bude priložená k dokumentu s nižšie uvedenými dodatočnými informáciami. Akékoľvek cestovné náklady súvisiace s prehliadkou miesta budú znášať uchádzači a tieto nebudú hradené Európskym parlamentom.
Účasť na 1 z 2 prehliadok miesta je povinná: predložiť ponuku budú môcť len tí, ktorí sa na nej zúčastnia. Vaša účasť na 1 z 2 prehliadok miesta bude potvrdená vašim podpisom na prezenčnej listine.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Konečné termíny Všeobecného súdu Európskej únie.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Kancelária Všeobecného súdu Európskej únie.
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13.10.2014