Služby - 362573-2022

Submission deadline has been amended by:  390141-2022
05/07/2022    S127

Česko-Neratovice: Architektonické a související služby

2022/S 127-362573

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Neratovice
Národní identifikační číslo: 00237108
Poštovní adresa: Kojetická 1028
Obec: Neratovice
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 27711
Země: Česko
Kontaktní osoba: Veronika Sisáková
E-mail: veronika.sisakova@neratovice.cz
Tel.: +420 315650332
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.neratovice.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a24a17eb-a07e-4144-b718-23419b47d050
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a24a17eb-a07e-4144-b718-23419b47d050
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a24a17eb-a07e-4144-b718-23419b47d050
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Národní identifikační číslo: 26454807
Poštovní adresa: Na Florenci 2116/15
Obec: Praha
PSČ: 11000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Kulhánková
Tel.: +420 734437881
E-mail: kamila.kulhankova@havelpartners.cz
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.neratovice.cz/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rekonstrukce plaveckého bazénu - Městské lázně Neratovice

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
71320000 Technické projektování
71221000 Architektonické služby pro budovy
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce plaveckého bazénu Neratovice.

Plavecký bazén se nachází na důležitém místě v centru města s průčelím a vchodem situovaným do náměstí Republiky. Je jedním z nejdůležitějších objektů občanské vybavenosti v Neratovicích.

Objekt bude provozován celoročně. Funkčně bude objekt rozdělen na tři provozní zóny: bazénovou halu,relaxační svět a saunový svět. Relaxační svět a saunový svět budou odděleny turnikety a budou umožňovat diverzifikovanou výši vstupného a délku pobytu. Všechny provozní zóny včetně vstupní haly, šaten a sprch a personálního zázemí budou umístěny v 1NP. V 1PP bude umístěno veškeré technické zázemí. Předpokládá se zpřístupnění a využití střechy nad částmi objektu tvořenými sloupovým železobetonovým skeletem. Tyto části lze využít pro doplňkové provozy saunového světa a pro (venkovní) fitness.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

Kvalita architektonického, technického, provozního a krajinářského řešení soutěžního návrhu.

V rámci hodnotícího kritéria „Kvalita architektonického, technického, provozního a krajinářského řešení soutěžního návrhu“ bude posuzována architektonická koncepce, technické a provozní řešení, a to dle odborných znalostí a zkušeností soutěžní poroty a zároveň i předpokládané investiční a provozní náklady stavby, přičemž návrhy by měly respektovat ekonomické možnosti Zadavatele dle předpokládané výše investičních nákladů.

Míru naplnění hodnotícího kritéria, kterou nelze vyjádřit kvantitativně, bude u jednotlivých soutěžních návrhů porota hodnotit na základě zkušeností a odborných znalostí jejích jednotlivých členů

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 30/08/2022
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

První cena se stanovuje ve výši 450.000,- Kč

Druhá cena se stanovuje ve výši 350.000,- Kč.

Třetí cena se stanovuje ve výši 250.000,- Kč.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

Zadavatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojené s účastí v soutěži.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Ing. arch. Ondřej Chybík (nezávislá část poroty, řádný člen)
Ing. arch. Lada Kolaříková (nezávislá část poroty, řádný člen)
MgA. Markéta Zdebská (nezávislá část poroty, řádný člen)
Ing. arch. Ondřej Králík (nezávislá část poroty, řádný člen)
Ing. arch. David Hlouch (nezávislá část poroty, náhradník)
Ing. Roman Kroužecký (závislá část poroty, řádný člen)
Marek Lenc (závislá část poroty, řádný člen)
Mgr. Lenka Mrzílková (závislá část poroty, řádný člen)
RNDr. Jíří Sloup (závislá část poroty, náhradník)
Ivana Slabá (závislá část poroty, náhradník)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/06/2022