Diensten - 362622-2018

18/08/2018    S158

Nederland-Echt: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2018/S 158-362622

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inkoopcentrum Zuid namens de Midden-Limburgse gemeenten Oost
Nationaal identificatienummer: 14116168
Plaats: Echt
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: info@inkoopcentrumzuid.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.inkoopcentrumzuid.nl/
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=58531
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MLO 2018 Basisovereenkomst Wmo nieuwe taken

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Inkoop van de Wmo nieuwe taken, voor Midden-Limburg Oost, met vooralsnog de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond, met kenmerk "MLO 2018 Basisovereenkomst Wmo nieuwe taken".

De in te kopen diensten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het betreft vooralsnog, de volgende percelen:

— Ambulante ondersteuning,

— Verblijf.

Deze inkoopprocedure voor de Wmo nieuwe taken voor Midden-Limburg Oost, welke valt onder de zogenaamde "sociale en andere specifieke diensten" van de Richtlijn 2014/24/EU (bijlage XIV). Het betreft een inkoopprocedure conform het dynamisch aankoopsysteem zoals bedoeld in de Aanbestedingswet en Richtlijn 2014/24/EU.

Zie bijlage voor verdere informatie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wmo nieuwe taken

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie vragenlijst in publicatie / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: n.v.t. / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 061-114233
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 82
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meerdere aanbieders, zie internetadres
Plaats: Echt
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
Internetadres: https://www.leudal.nl/inwoner/informatie-voor-aanbieders-jeugdhulp-wmo-midden-limburg_44462/?
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Het toelatingsproces is op basis van het open-house model, waarbij ieder moment aanbieders kunnen toetreden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Plaats: Roermond
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/08/2018