Leveringen - 362836-2020

03/08/2020    S148

Spanje-Madrid: Griepvaccins

2020/S 148-362836

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Nationaal identificatienummer: S2827001E
Postadres: Paseo del Prado, 18-20
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28014
Land: Spanje
Contactpersoon: Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
E-mail: sgadmfin@mscbs.es
Telefoon: +34 915961860
Fax: +34 915961858
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mscbs.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=AjrVum7qX%2FkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco para la selección de suministradores de vacunas frente a la gripe estacional para determinados Órganos de Contratación de la AGE, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y las ciudades de Ceuta y Melilla y varias CC. AA

Referentienummer: 202001AM0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651660 Griepvaccins
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acuerdo marco para la selección de suministradores de vacunas frente a la gripe estacional para determinados Órganos de Contratación de la AGE, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y las ciudades de Ceuta y Melilla y varias CC. AA.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 21.49 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecidos en huevos embrionados, de virus fraccionados o de antígenos de superficie (H y N) o análogas que contengan tres cepas de virus de la gripe

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651660 Griepvaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecidos en huevos embrionados, de virus fraccionados o de antígenos de superficie (H y N) o análogas que contengan tres cepas de virus de la gripe.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecidos en huevos embrionados, de virus fraccionados o de antígenos de superficie (H y N) o análogas que contengan cuatro cepas de virus de la gripe

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651660 Griepvaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecidos en huevos embrionados, de virus fraccionados o de antígenos de superficie (H y N) o análogas que contengan cuatro cepas de virus de la gripe.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecidos en huevos embrionados de 15 microgramos de hemaglutinina con adyuvante o análogas

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651660 Griepvaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecidos en huevos embrionados, de 15 microgramos de hemaglutinina con adyuvante o análogas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecidos en cultivos celulares, de virus fraccionados o de antígenos de superficie (H y N) o análogas

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651660 Griepvaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecidos en cultivos celulares, de virus fraccionados o de antígenos de superficie (H y N) o análogas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 106-256130
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecidos en huevos embrionados, de virus fraccionados o de antígenos de superficie (H y N) o análogas que contengan tres cepas de virus de la gripe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Seqirus Spain, S. L.
Nationaal identificatienummer: B66599846
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3.50 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecidos en huevos embrionados, de virus fraccionados o de antígenos de superficie (H y N) o análogas que contengan cuatro cepas de virus de la gripe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sanofi-Aventis, S. A.
Nationaal identificatienummer: A08163586
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5.99 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecidos en huevos embrionados de 15 microgramos de hemaglutinina, con adyuvante o análogas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Seqirus Spain, S. L.
Nationaal identificatienummer: B66599846
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4.30 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecidos en cultivos celulares, de vírus fraccionados o de antígenos de superfície (H y N) o análogas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Seqirus Spain, S. L.
Nationaal identificatienummer: B66599846
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7.70 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/07/2020