Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 36392-2023

20/01/2023    S15

België-Saint-Nicolas: Bedrijfswagens

2023/S 015-036392

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AIDE
Postadres: rue de la Digue, 25
Plaats: Saint-Nicolas
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Postcode: 4420
Land: België
Contactpersoon: Monsieur Eric Liegeois
E-mail: e.liegeois@aide.be
Telefoon: +32 42349696
Fax: +32 42356349
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.aide.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1606/IV/2022
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Intercommunale
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de 11 véhicules utilitaires

Referentienummer: EL - 14
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144700 Bedrijfswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente entreprise a pour objet la fourniture de onze véhicules de type utilitaire neufs équipés de motorisation diesel avec hybridation, électrique, CNG, essence et diesel pour l’ensemble des ouvrages des activités démergement et épuration de la Direction Exploitation.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3 véhicules diesel avec hybridation de type petit fourgon

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144700 Bedrijfswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Voornaamste plaats van uitvoering:

SE_LIEGE_SCLESSIN, Verte-voie, 80 à 4000 LIEGE (Sclessin)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 150
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1 véhicule électrique de type camionnette

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144700 Bedrijfswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Voornaamste plaats van uitvoering:

SE_LIEGE_SCLESSIN, Verte-voie, 80 à 4000 LIEGE (Sclessin)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 150
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2 véhicules CNG de type grand fourgon

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144700 Bedrijfswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Voornaamste plaats van uitvoering:

SE_LIEGE_SCLESSIN, Verte-voie, 80 à 4000 LIEGE (Sclessin)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 150
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1 véhicule essence de type camionnette

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144700 Bedrijfswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Voornaamste plaats van uitvoering:

SE_LIEGE_SCLESSIN, Verte-voie, 80 à 4000 LIEGE (Sclessin)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 150
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2 véhicules Diesel de type fourgon moyen

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144700 Bedrijfswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Voornaamste plaats van uitvoering:

SE_LIEGE_SCLESSIN, Verte-voie, 80 à 4000 LIEGE (Sclessin)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 150
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1 véhicule Diesel de type camionnette 4 X 4

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144700 Bedrijfswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Voornaamste plaats van uitvoering:

SE_LIEGE_SCLESSIN, Verte-voie, 80 à 4000 LIEGE (Sclessin)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 150
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1 véhicule Diesel de type châssis cabine (MMA de 5T) équipé d’une caisse fermée et d'un hayon élévateur

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144700 Bedrijfswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Voornaamste plaats van uitvoering:

SE_LIEGE_SCLESSIN, Verte-voie, 80 à 4000 LIEGE (Sclessin)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 150
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.

L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants :

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants :

1. Uniquement pour lot 1: Pour pouvoir participer au marché, le soumissionnaire doit, au cours des années 2020, 2021 et 2022, avoir exécuté au moins un total de 3 livraisons de véhicules similaires à ceux concernés par le LOT 1.

2. Uniquement pour lot 2: Pour pouvoir participer au marché, le soumissionnaire doit, au cours des années 2020, 2021 et 2022, avoir exécuté au moins un total de 3 livraisons de véhicules similaires à celui concerné par le LOT 2.

3. Uniquement pour lot 3: Pour pouvoir participer au marché, le soumissionnaire doit, au cours des années 2020, 2021 et 2022, avoir exécuté au moins un total de 3 livraisons de véhicules similaires à ceux concernés par le LOT 3.

4. Uniquement pour lot 4: Pour pouvoir participer au marché, le soumissionnaire doit, au cours des années 2020, 2021 et 2022, avoir exécuté au moins un total de 3 livraisons de véhicules similaires à celui concerné par le LOT 4.

5. Uniquement pour lot 5: Pour pouvoir participer au marché, le soumissionnaire doit, au cours des années 2020, 2021 et 2022, avoir exécuté au moins un total de 3 livraisons de véhicules similaires à ceux concernés par le LOT 5.

6. Uniquement pour lot 6: Pour pouvoir participer au marché, le soumissionnaire doit, au cours des années 2020, 2021 et 2022, avoir exécuté au moins un total de 3 livraisons de véhicules similaires à celui concerné par le LOT 6.

7. Uniquement pour lot 7: Pour pouvoir participer au marché, le soumissionnaire doit, au cours des années 2020, 2021 et 2022, avoir exécuté au moins un total de 3 livraisons de véhicules similaires à celui concerné par le LOT 7.

Eventuele minimumeisen:

1. Pour un montant minimum de 30.000 EUR hors T.V.A. par véhicule.

2. Pour un montant minimum de 20.000 EUR hors T.V.A. par véhicule.

3. Pour un montant minimum de 30.000 EUR hors T.V.A. par véhicule.

4. Pour un montant minimum de 18.000 EUR hors T.V.A. par véhicule.

5. Pour un montant minimum de 25.000 EUR hors T.V.A. par véhicule.

6. Pour un montant minimum de 28.000 EUR hors T.V.A. par véhicule.

7. Pour un montant minimum de 50.000 EUR hors T.V.A. par véhicule.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/03/2023
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/06/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/03/2023
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

A.I.D.E., Rue de la Digue, 25 à 4420 Saint-Nicolas

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conseil d'Etat - Greffe de la section du contentieux administratif
Postadres: rue de la Science, 37
Plaats: Bruxelles (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349470
Fax: +32 22349842
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/01/2023