De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 36516-2020

24/01/2020    S17

Polen-Wroclaw: Medische apparatuur

2020/S 017-036516

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 234-573220)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Postadres: ul. Borowska 213
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-556
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Łuczejko
E-mail: pluczejko@usk.wroc.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.usk.wroc.pl
Adres van het kopersprofiel: www.usk.wroc.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii

Referentienummer: USK/DZP/PN-396/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 234-573220

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 23/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 05/02/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 23/01/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 05/02/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania od 1 do 27 (44 pakiety, pozycje).

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 750 370,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Dla poszczególnych zadań:

Lp. Numer zadania Wartość wadium

1. Pakiet nr 1 9 146,00

2. Pakiet nr 1A 11 600,00

3. Pakiet nr 2 7 186,00

4. Pakiet nr 2A 20 977,00

5. Pakiet nr 2B 80,00

6. Pakiet nr 3A 7 133,00

7. Pakiet nr 4 3 030,00

8. Pakiet nr 4A 7 608,00

9. Pakiet nr 5 1 003,00

10. Pakiet nr 5A 83 920,00

11. Pakiet nr 5B 120,00

12. Pakiet nr 6 17 509,00

13. Pakiet nr 7 9 789,00

14. Pakiet nr 7A 21 445,00

15. Pakiet nr 7B 1 200,00

16. Pakiet nr 7C 90,00

17. Pakiet nr 8 5 408,00

18. Pakiet nr 9A 7 632,00

19. Pakiet nr 10 3 936,00

20. Pakiet nr 10A 4 478,00

21. Pakiet nr 11 pozycja nr 1 101,00

22. Pakiet nr 11 pozycja nr 2 741,00

23. Pakiet nr 11 pozycja nr 3 213,00

24. Pakiet nr 11 pozycja nr 4 15,00

25. Pakiet nr 11 pozycja nr 5 7,00

26. Pakiet nr 12 78 510,00

27. Pakiet nr 13A 41 204,00

28. Pakiet nr 14A 65 930,00

29. Pakiet nr 15A 111 396,00

30. Pakiet nr 16A 79 680,00

31. Pakiet nr 17A 15 556,00

32. Pakiet nr 18A 220,00

33. Pakiet nr 19 330,00

34. Pakiet nr 20 5 684,00

35. Pakiet nr 21 780,00

36. Pakiet nr 21A 54 910,00

37. Pakiet nr 22A 51 770,00

38. Pakiet nr 22B 11 138,00

39. Pakiet nr 23A 2 203,00

40. Pakiet nr 24A 277,00

41. Pakiet nr 25 300,00

42. Pakiet nr 26 2 324,00

43. Pakiet nr 26A 1 008,00

44. Pakiet nr 27 3 791,00