Služby - 366397-2016

20/10/2016    S203    Európsky parlament - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Výzva na súťaž č. 06A50/2016/M040 – Zber, preprava, recyklácia a spracovanie odpadu

2016/S 203-366397

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-BRU@europarl.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1890
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: service du courrier officiel – rue Wiertz 60
Mesto/obec: Bruxelles
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-BRU@europarl.europa.eu
Kód NUTS: BE

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.europarl.ep.ec/

I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výzva na súťaž č. 06A50/2016/M040 – Zber, preprava, recyklácia a spracovanie odpadu.

II.1.2)Hlavný kód CPV
90000000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Zber, preprava, recyklácia a spracovanie odpadu z budov Európskeho parlamentu v Bruseli.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Zber, preprava, recyklácia a spracovanie odpadu z budov Európskeho parlamentu v Bruseli.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí byť zapísaný do príslušného živnostenského alebo obchodného registra, s výnimkou prípadu medzinárodnej organizácie;

v prípade zoskupení hospodárskych subjektov musí každý člen poskytnúť dôkaz týkajúci sa jeho právnej a regulačnej spôsobilosti.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzači musia predložiť finančné výkazy (súvahy, výkazy ziskov a strát a iné súvisiace finančné informácie) alebo výpisy z nich za najviac posledné 3 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté v čase predloženia ponuky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzači musia poskytnúť dôkaz o minimálnom ročnom obrate vo výške 300 000 EUR počas posledných 3 finančných rokov, pre ktoré boli účty uzavreté v čase predloženia ponuky, v oblasti, ktorej sa táto zákazka týka.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzači musia predložiť všetky príslušné dokumentárne dôkazy.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzači musia predložiť dôkaz o:

— o vykonaní, v priebehu 3 rokov pred lehotou na predloženie ponúk, aspoň 1 zákazky týkajúcej sa likvidácie a spracovania týchto druhov odpadu:

• odpadový papier a lepenka,

• organický odpad,

• zdravotnícky odpad,

• batérie.

Uchádzač musí predložiť aspoň 1 referenciu za každý typ odpadu. V prípade každej referencie musí poskytnúť tieto informácie:

• opis a umiestnenie budovy s uvedením údajov o celkovej ploche,

• krátky opis poskytnutých služieb,

• osvedčenie o dodržaní zmluvných podmienok vystavené zákazníkom,

— o tom, že spoločnosť má zavedený systém riadenia kvality typu ISO 9001 (alebo rovnocenný systém v krajine pôvodu uchádzača) alebo certifikovaný rovnocenný systém,

— o tom, že spoločnosť má zavedený systém environmentálneho riadenia typu EMAS, ISO 14001 (alebo rovnocenný systém v krajine pôvodu uchádzača) alebo certifikovaný rovnocenný systém,

— o tom, že majú tieto osvedčenia:

osvedčenie vydané zo strany IBGE pre schválené zariadenie na zber a likvidáciu odpadu v regióne hlavného mesta Brusel;

osvedčenie vydané zo strany IBGE alebo rovnocenné osvedčenie od oprávnených stredísk na spracovanie odpadu.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/12/2016
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 13/12/2016
Miestny čas: 09:30
Miesto:

rue Montoyer 70 – Brussels.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

1 zástupca za každého uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Povinná prehliadka miesta sa bude konať 9.11.2016 (10:00).

Miesto stretnutia bude vchod do akreditačného centra budovy Altiero Spinelli v Bruseli.

Môže sa zúčastniť na prehliadke miesta každý hospodársky subjekt, ktorému sa zašlú súťažné podklady týkajúce sa tejto zákazky. V každom prípade musia hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť, zaslať e-mailom (inlo.ao-bru@ep.europa.eu) 2 pracovné dni pred prehliadkou potvrdenie o účasti s uvedením podrobných údajov, čo sa týka názvu spoločnosti a mena, pozície, čísla preukazu totožnosti a dátumu narodenia účastníkov. Zástupcovia musia mať so sebou platný doklad totožnosti.

Európsky parlament.

Zúčastniť sa môžu najviac 2 zástupcovia za každý hospodársky subjekt. Pod hrozbou vylúčenia sa musí zúčastniť aspoň 1 zástupca za ekonomický subjekt.

Ponuky predložené hospodárskymi subjektmi, ktoré sa nezúčastnili povinnej prehliadky miesta, sa budú považovať za nevyhovujúce.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1

Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefón: +33 388172313

Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Kancelária Všeobecného súdu Európskej únie.
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/10/2016