Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 366403-2019

Submission deadline has been amended by:  516543-2019
05/08/2019    S149

Slovensko-Bratislava: Kontajnery na skvapalnené plyny

2019/S 149-366403

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35815256
Poštová adresa: Mlynské Nivy 44/a
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 825 11
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Mozolák
E-mail: Peter.Mozolak@spp.sk
Telefón: +421 262624282
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.spp.sk/sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/823
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4514/summary
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Tatra Tender s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44119313
Poštová adresa: Krčméryho 16
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 810 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Tomáš Uríček
E-mail: tomas.uricek@tatratender.sk
Telefón: +421 9175023951
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.spp.sk/sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/823
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4514/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Osoba podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Dodávanie energií

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Technológie čerpacích staníc L2CNG

Referenčné číslo: KR-VS-163-18
II.1.2)Hlavný kód CPV
44612000 Kontajnery na skvapalnené plyny
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a 5 ročný servis technológie štrnástich čerpacích staníc L2CNG.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 10 640 289.33 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42941000 Stroje na tepelné spracovanie plynov
31161200 Systémy chladenia plynov
44612000 Kontajnery na skvapalnené plyny
38420000 Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku kvapalín a plynov
45311000 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
31170000 Transformátory
31120000 Generátory
09120000 Plynné palivá
09121200 Rozvod plynu potrubím
09123000 Zemný plyn
38431100 Detektory plynu
38432100 Analyzátory plynu
39341000 Zariadenia na meranie tlaku plynu
42122100 Kvapalinové čerpadlá
42123100 Plynové kompresory
45255000 Výstavba zariadení ropného a plynárenského priemyslu
50531200 Služby na údržbu plynových zariadení
51100000 Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
51111000 Inštalácia elektromotorov, generátorov a transformátorov
51700000 Služby na inštalovanie zariadení protipožiarnej ochrany
51800000 Inštalácia kovových kontajnerov
51820000 Inštalácia nádrží
80531000 Priemyselné a technické školenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Z dôvodu obmedzenia počtu znakov pre formulár oznámenia sú miesta plnenia podrobne popísané v súťažných podkladoch.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom obstarávania je dodávka technológie štrnástich (14) kusov čerpacích staníc na skvapalnený zemný plyn L2CNG vrátane montáže, dodania kompletnej projektovej a inej dokumentácie k technológiám, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa, poskytnutie súčinnosti a asistencie nevyhnutnej na riadne plnenie ostatných súvisiacich zákaziek projektu "fueLCNG".

Súčasťou predmetu zákazky je aj 5 ročný záručný servis inštalovaných technológií od ich prevzatia spolu s vykonávaním všetkých predpísaných kontrol prevádzkových systémov a technických zariadení, kontrol a kalibrácie prevádzkových ukazovateľov, meradiel, snímačov a vykonávaním prevádzkových revízií a kontrol vysokotlakových zariadení v súlade s platnou legislatívou.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 10 640 289.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 74
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Projekt "fueLCNG" číslo projektu: 2016-SK-TMC-0235-S

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude z majoritnej časti financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi zo strany Inovačnej a energetickej agentúry INEA (ďalej len "Poskytovateľ NFP") na základe Dohody o grante v rámci programu Nástroj na prepájanie Európy (NPE) Odvetvie dopravy, pričom zvyšná časť predmetu zákazky bude financovaná z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Súčasťou aktivít celého projektu fueLCNG realizovaného na základe Dohody o grante je komplex technológií, služieb a stavebných prác, ktorých výsledkom bude vybudovanie (i) technologického zariadenia na výrobu LNG, (ii) vybudovanie3 čerpacích staníc LNG za účelom vytvorenia základnej infraštruktúry na využívanie ekologického paliva LNG v nákladnej doprave, (iii) vybudovanie 14 čerpacích staníc L2CNG za účelom vytvorenia základnej infraštruktúry na využívanie ekologického paliva CNG pozdĺž hlavných koridorov TEN-T siete, (iv) zabezpečenie distribúcie paliva prostredníctvom cisternových návesov na prepravu LNF a (v) následná integrácia jednotlivých komponentov do 1 funkčného logisticko-obchodného celku prostredníctvom IT technológií. Predmet tejto zákazky je iba 1 z častí celého projektu fueLCNG.

Verejný obstarávateľ teda paralelne vyhlásil / vyhlási verejné obstarávanie na obstaranie prvých 4 technologických komponentov celého projektu fuelCNG (okrem nadstavbového informačného systému, ktorého obstaranie bude nasledovať až po úspešnom obstaraní základných 4 technologických prvkov uvedených nižšie), na nasledovné predmety zákaziek:

a)Technologické zariadenie na výrobu LNG;

b)Technológie troch (3) čerpacích staníc LNG;

c)Technológie štrnástich (14) čerpacích staníc L2CNG; a

d)Cisternové návesy na prepravu LNG.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ZVO), pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

3. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

3.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ZHS") v súlade s § 152 ZVO.

3.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

6. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

7. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.

8. V prípade preukazovania podmienok účasti osobného postavenia dokladmi podľa ustanovenia § 32 ods. 2 ZVO, odporúčame predložiť doklady v celom rozsahu ustanovenia, nakoľko verejný obstarávateľ nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojho finančného a ekonomického postavenia. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady, môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO (ďalej ako "JED"):

1. V súlade s ustanovením § 33 ods. 1 písm. d) ZVO:

Prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Celkový obrat v požadovanom období musel byť najmenej 1 000 000,- EUR bez DPH (slovom jeden milión euro).

Uchádzač za posledné 3 ukončené hospodárske roky (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) predloží,

(i)ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky overené kópie výkazov ziskov a strát s vyznačeným údajom o celkovom obrate overené daňovým úradom alebo audítorom, alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača; alebo

(ii)ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo predloží z účtovnej závierky overené kópie výkazov príjmov a výdavkov overené daňovým úradom alebo audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem štátu sídla uchádzača. Celkové obraty vyjadrené v iných menách ako v mene EUR uchádzač preukáže v mene EUR a prepočíta ich kurzom platným v čase vzniku daňovej povinnosti, podľa daňových zákonov v krajine sídla uchádzača.

V prípade, ak uchádzač nepreukazuje prehľad o celkovom obrate subjektom podnikajúcim počas rozhodujúceho obdobia v Slovenskej republike, pre účely objektívneho porovnania údajov so slovenskými subjektmi, takýto subjekt predloží navyše čestné vyhlásenie ohľadne dosiahnutého celkového obratu, za posledné 3 ukončené hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač, ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 (ako súčasť účtovnej závierky) je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk a v plnom znení je verejne prístupný všetkým osobám, nie je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za obdobie od roku 2013, na túto skutočnosť uchádzač upozorní verejného obstarávateľa. Táto výnimka sa nevzťahuje na výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za roky pred rokom 2013.

2. V súlade s § 33 ods. 2 ZVO môže uchádzač na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať JED, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom

2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázania svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke:

2.1) V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Minimálna požadovaná úroveň:

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že uchádzač za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodal, inštaloval a spustil do prevádzky buď:

(i)min. tri (3) technológie čerpacích staníc pre automobilovú dopravu zásobovaných LNG a vydávajúcich zároveň aj LNG aj CNG (t. j. technológie, ktoré spĺňajú požiadavky na výdajnú stanicu LCNG pre automobilovú dopravu); alebo

(ii)min. tri (3) technológie čerpacích staníc pre automobilovú dopravu zásobovaných LNG a vydávajúcich iba CNG (t. j. technológie, ktoré spĺňajú požiadavky na výdajnú stanicu LCNG pre automobilovú dopravu); alebo

(iii)kombináciu min. troch (3) technológií čerpacích staníc CNG pre automobilovú dopravu a min. troch (3) technológií pre satelitnú stanicu LNG (slúžiacu ako lokálny zdroj zemného plynu pre distribučnú sústavu). V prípade podľa tohto bodu (iii) môže teda ísť aj o šesť (6) samostatných dodávok, pričom tromi (3) dodávkami uchádzač preukáže schopnosť realizácie čerpacích staníc pre automobilovú dopravu a tromi (3) dodávkami kompetenciu v oblasti LNG technológií.

Zoznam dodávok bude obsahovať (a) obchodné meno a sídlo odberateľa, (b) termín dodania, (c) predmet dodávky a bližší popis technických parametrov dodávky spôsobom preukazujúcim splnenie požiadaviek podľa bodu 2.1) (i) až 2.1) (iii) tejto časti oznámenia vyššie, (d) výšku finančného plnenia v EUR bez DPH a (e) kontaktnú osobu pre overenie referencie (meno, priezvisko, tel., email).

Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň štandardu má preukázať dostatočné skúsenosti uchádzača s dodávkou obstarávaných tovarov v oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR, a to prepočítacím kurzom určeným Európskou centrálnou bankou ku dňu odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do vestníka - t.j. v deň uvedený v bode VI.5) tohto oznámenia nižšie.

2.2) V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Minimálna požadovaná úroveň:

Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na riadenie dodávky a inštalácie predmetu zákazky potvrdením, že má k dispozícii nižšie uvedených odborníkov spĺňajúcich stanovené požiadavky. Nižšie uvedené požiadavky na odborníka uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu, s minimálnym obsahom:

— meno a priezvisko odborníka,

— dosiahnuté vzdelanie,

— súčasná pracovná pozícia,

— kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky,

— prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti odborníka,

— zoznam praktických skúseností (referencií) odborníka s riadením a zodpovednosťou za dodávku a inštaláciu technológií podľa požiadaviek uvedených v požiadavkách na Odborníka č. 1 nižšie. Zoznam praktických skúseností (referencií) odborníka bude obsahovať (i) obchodné meno a sídlo odberateľa, (ii) termín dodania, (iii) predmet dodávky a bližší popis technických parametrov dodávky spôsobom preukazujúcim splnenie požiadaviek uvedených pri príslušnom odborníkovi a (iv) kontaktnú osobu pre overenie referencie (meno, priezvisko, tel., email).;

— vlastnoručný podpis odborníka.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na odborníka:

Odborník č. 1: Predstaviteľ zhotoviteľa zodpovedná osoba za riadenie činností zhotoviteľa

Uchádzač preukáže, že Odborník č. 1 má najmenej 5 rokov odbornej praxe vo výkone činnosti riadiaceho pracovníka zodpovedného za riadenie dodávok technológií čerpacích staníc zásobovaných LNG a vydávajúcich CNG a preukáže, že Odborník č. 1 má praktickú skúsenosť s riadením a zodpovednosťou (za riadenie a zodpovednosť sa má na mysli koordinácia dodávky za dodávateľa, resp. riadenie plnenia zmluvy, resp. objednávky za dodávateľa) za dodávku a inštaláciu:

(i)min. jednej (1) technológie čerpacej stanice zásobovanej LNG a vydávajúcej zároveň aj LNG aj CNG; alebo

(ii)min. jednej (1) technológie čerpacej stanice zásobovanej LNG a vydávajúcej iba CNG; alebo

(iii)kombinácie min. jednej (1) technológie čerpacej stanice CNG a min. 1 technológie pre satelitnú stanicu LNG (slúžiacu ako lokálny zdroj zemného plynu pre distribučnú sústavu). V prípade podľa tohto bodu (iii) môže teda ísť aj o 2 samostatné dodávky, pričom 1 dodávkou Odborník č. 1 preukáže schopnosť realizácie čerpacej stanice pre automobilovú dopravu a druhou dodávkou kompetenciu v oblasti LNG technológií.

Uchádzač túto podmienku preukáže predložením profesijného životopisu s minimálnym rozsahom uvedeným vyššie.

Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň štandardu má slúžiť na preukázanie, že má uchádzač k dispozícii odborného pracovníka so zameraním na riadenie dodávok tvoriacich predmet zákazky s minimálne 1 praktickou skúsenosťou s takýmto riadením a zodpovednosťou za takúto dodávku. Pozícia Odborníka č. 1 zodpovedá pozícii osoby predstaviteľa zhotoviteľa podľa obchodných podmienok zmluvy.

3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZVO. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať činnosti, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Použije sa elektronická aukcia.

Bližšie informácie o podmienkach a procese elektronickej aukcie sú uvedené v časti F. Podmienky elektronickej aukcie súťažných podkladov.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 11/09/2019
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Čeština, Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/08/2020
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 11/09/2019
Miestny čas: 14:00
Miesto:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 54 ods. 3 ZVO neverejné.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 30 000,-EUR (slovom: tridsaťtisíc euro). Zábezpeku je možné zložiť formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa, predložením bankovej záruky alebo poistením záruky. Podrobnosti o podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Josephine je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

Návod na používanie systému je dostupný na webovom sídle portálu Josephine (http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf)

3. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

4. Internetová adresa, na ktorej sú dostupné informácie o prípravných trhových konzultáciách v súlade s ustanovením § 25 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní: https://www.fuelcng.sk/na-stiahnutie/protokol_o_pripravnych_trhovych_konzultaciach_l2cng_stanice.pdf

5. V nadväznosti na ustanovenie § 40 ZVO ods. 6 písm. g) Verejný obstarávateľ uvádza, že vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

6. Osobitné zmluvné podmienky (napr. poistenie, bankové záruky, povinnosť mlčanlivosti a pod.) sú podrobne rozpísané v prílohe č. D.1 súťažných podkladov - Zmluva o dielo a o poskytovaní súvisiacich servisných služieb.

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Revízne postupy sú uvedené v zákone č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/07/2019