Diensten - 366659-2017

19/09/2017    S179    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Sint-Gillis: Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling

2017/S 179-366659

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ngo-federatie VZW
Vlasfabriekstraat 11
Sint-Gillis
1060
België
Telefoon: +32 485081528
E-mail: femmy.thewissen@ngo-federatie.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ngo-federatie.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=285271

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=285271
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ngo-federatie-NGA%2F2017%2F02%2FB-F02
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: VZW
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ontwikkelingssamenwerking

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bestek voor een overheidsopdracht voor diensten inzake de inzake de impact evaluatie van 3 ontwikkelingsinterventies in Rwanda, België en El Salvador.

Referentienummer: ngo-federatie-NGA/2017/02/B-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de uitvoering van 3 impactevaluaties (die een baseline, mid-term en finale fase omvatten) voor 3 interventies van de Belgische niet-gouvernementele samenwerking in respectievelijk Rwanda, België en El Salvador tussen 2017 en 2021 volgens de technische bepalingen/referentietermen van deel 3. Deze impactevaluaties dienen te gebeuren volgens de methodologie voorgesteld in de technische bepalingen van het bestek, opgesteld door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Impact evaluatie Rwanda

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zie bestek.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Impactevaluatie Rwanda — „Programme de Lutte Intégrée contre le Vulnérabilité et l'Exclusion (LIVE)”.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 219 556.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 53
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Impactevaluatie België

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zie bestek.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Impactevaluatie België — „Coördinatie van beleidsbeïnvloeding door CMO's ten voordele van klimaatrechtvaardigheid”.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 114 580.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 53
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Impactevaluatie El Salvador

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zie bestek.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Impactevaluatie El Salvador — „Actief burgerschap tegen ongelijkheid in El Salvador”.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 53
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/10/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/10/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Ngo-federatie VZW, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Zie bestek (2.1.16 Geschillen)
Brussel
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Zie bestek
Brussel
België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Zie bestek
Brussel
België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/09/2017