Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Dodávky - 367073-2020

05/08/2020    S150

Slovensko-Pezinok: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

2020/S 150-367073

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30801397
Poštová adresa: Malacká cesta 63
Mesto/obec: Pezinok
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 902 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslava Pastírová
E-mail: pastirova@pnpp.sk
Telefón: +421 336482306
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.pnpp.sk/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427417
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Potraviny

Referenčné číslo: 01/2020
II.1.2)Hlavný kód CPV
15000000 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

5.2 Povaha predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému:

Kategória č.1 zemiaky čistené

Kategória č.2 mlieko a mliečne výrobky

Kategória č.3 ovocie a zelenina

Kategória č.4 mrazené potraviny

Kategória č.5 základné potraviny

Kategória č.6 chlieb pečivo

Kategória č.7 mäso a mäsové výrobky

Kategória č.8 vajcia

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 356 802.18 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
15896000 Hlboko zmrazené výrobky
15112000 Hydina
15119600 Rybie mäso
15100000 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
15220000 Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso
15221000 Mrazené ryby
15331100 Čerstvá alebo mrazená zelenina
15331170 Mrazená zelenina
15500000 Mliečne výrobky
15612500 Pekárske výrobky
15300000 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

II.2.4)Opis obstarávania:

5.2 Povaha predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému:

Kategória č.1 zemiaky čistené

Kategória č.2 mlieko a mliečne výrobky

Kategória č.3 ovocie a zelenina

Kategória č.4 mrazené potraviny

Kategória č.5 základné potraviny

Kategória č.6 chlieb pečivo

Kategória č.7 mäso a mäsové výrobky

Kategória č.8 vajcia

Záujemca môže predložiť svoju žiadosť o účasť pre jednu, viacero alebo všetky kategórie

Povaha predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému tvorí príloha č. 14. Opis predmetu zákazky

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 356 802.18 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1.1.Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní pre kategórie 1 až 8.

1.1.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, 5 predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré v ponuke predkladaná ako scan týchto dokladov.

a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

1.1.3 V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.1.4 Ak má záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.1.5 V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. júla 2016, záujemca - hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra SR, nie starší ako tri mesiace, ak nemá doklad zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov.

1.1.6 Záujemca môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. V prípade, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku účasti vydaným príslušnou inštitúciou.

Záujemca nie je povinný predkladať všetky doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť niektoré údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak záujemca nepredloží doklad podľa § 32 odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie Výpisu z registra trestov. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, nie je povinný predkladať vyššie uvedené doklady.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní pre kategórie 1 až 8 preukázať predložením nasledovných dokladov:

2.1.podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

2.2.podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní 2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

Platné potvrdenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o hygienickej spôsobilosti motorových vozidiel určených na prepravu potravinárskych výrobkov, alebo záznamu z kontroly vykonanej na motorových vozidlách. V prípade, ak dodávku tovaru bude predávajúci vykonávať na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, predloží úradne overenú kópiu uzavretej zmluvy s dopravcom a potvrdenie o hygienickej spôsobilosti motorových vozidiel použitých na prepravu,

Platné potvrdenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o registrácii prevádzkarne podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov na preukázanie súhlasu štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou predmetu zákazky.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom SW Proebiz.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 04/09/2020
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 14/09/2020
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 1 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami / uchádzačmi v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažúcej sa ku konkrétnej zákazke, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi.

2. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania bude verejným obstarávateľom zverejnené v časti Dokumenty predmetného DNS alebo predmetnej zákazky.

3.Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi / uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine, a to v súlade s funkcionalitou systému.

4. Žiadosti o zaradenie a ponuky budú vyhotovené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložené do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

5. Predkladanie žiadostí o účasť je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom v systéme Josephine.

6. Elektronický katalóg (tzv. eKatalóg alebo Speed Katalóg)

Sortiment a štruktúra eKatalógu (Speed Katalóg)

— Verejný obstarávateľ definuje sortimentný katalóg (Speed Katalóg), vrátane špecifikácií jednotlivých položiek a skupín tohto katalógu. Sortimentný katalóg je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov,

— Sortimentný katalóg zodpovedá predmetu DNS,

— Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na doplnenie / aktualizáciu tohto sortimentného katalógu. Takto aktualizovaný katalóg bude opätovne zverejnený na totožnej internetovej stránke, mieste, kde sú zverejnené súťažné podklady a bude taktiež zverejnený pri danom DNS v systéme Josephine. O doplnení / aktualizácii sortimentného katalógu budú jednotliví kvalifikovaní záujemcovia informovaní pomocou komunikačného rozhrania systému Josephine.

7. Zadávanie hodnôt do elektronického katalógu

— Vlastné hodnoty / ceny zadáva do elektronického katalógu len zaradený záujemca. Prázdny katalóg bude sprístupnený všetkým záujemcom (aj všetkým užívateľom záujemcu) ihneď po zaradení záujemcu do DNS a bez obmedzenia bude možné hodnoty / ceny v čase aktualizovať, prípadne ich zrušiť. Zadanie hodnôt do katalógu k príslušnej položke vykoná záujemca vložením ponukovej ceny do stĺpcov názov jednotková cena bez DPH, jednotková cena s DPH a Vyplniť DPH,

— Termín a podmienky dodania položiek uvedených v katalógu sú verejným obstarávateľom určené v návrhu Kúpnej zmluvy,

— Verejný obstarávateľ nemá sprístupnené hodnoty / ceny v elektronickom katalógu žiadneho zo záujemcov. Táto časť katalógu je neverejná a informácie v nej uvedené sú sprístupnené len danému záujemcovi.

8. Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom SW Proebiz.

9. Bližšie informácie o podmienkach vykonania elektronickej aukcie sú špecifikované v súťažných podkladoch.

10. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/07/2020