Leveringen - 367174-2020

05/08/2020    S150

Roemenië-Timișoara: Laboratoriumreagentia

2020/S 150-367174

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara
Nationaal identificatienummer: 2487647
Postadres: Str. Adam Gheorghe nr. 13
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300310
Land: Roemenië
Contactpersoon: Florin Iacobescu
E-mail: achizitii_vbabes@yahoo.com
Telefoon: +40 751145434
Fax: +40 256207735
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.spitalul-vbabes-tm.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100100699
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție reactivi/consumabile pentru extracția, amplificarea și detecția în timp real a virusului 2019-nCoV, compatibile cu sistemul RT-qPCR Exicycler Bioneer

Referentienummer: 2487647_2020_PAAPD1146899
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Reactivi/consumabile pentru extractia, amplificarea si detectia in timp real a virusului 2019-nCoV, compatibile cu sistemul RT-qPCR EXICYCLER BIONEER:

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:20

AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor conform prevederilor OUG 107/2017. AC si-a alocat o perioada optima, necesara elaborarii in mod consolidat a raspunsului/raspunsurilor la solicitarile de clarificari.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 11 388 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante - magazie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reactivi/consumabile pentru extractia, amplificarea si detectia in timp real a virusului 2019-nCoV, compatibile cu sistemul RT-qPCR EXICYCLER BIONEER. Nivelul minim si maxim estimat al cantitatilor ce urmeaza a fi achizitionate prin acordul cadru si contractele subsecvente este prevazut in caietul de sarcini si este urmatorul:

Denumire produs - (U.M.) - Cantitate estimata acord cadru minima/maxima - Cantitate estimata contract subsecvent minima/maxima

1 Kit de extractie ADN/ARN (Kit*96 teste): AC: 1/1200; CS: 1/75

2 Kit de amplificare SARS-COV 2 real Time PCR - detectie 3 Gene (Kit*100 teste): AC: 1/1200; CS: 1/75

3 Tuburi opace albe pentru PCR de 0.2 ml PCR (250 stripuri a cate 8 tuburi) (Cut*250): AC: 1/200; CS: 1/13

4 Film transparent pentru sigilarea tuburilor PCR (Cut*100): AC: 1/100; CS:1/7

Garantia de participare este in valoare de 7100,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fondurile ce urmeaza a fi alocate pentru incheierea contractelor subsecvente sunt venituri proprii ale Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara din contractul cu CJAS Timis si fonduri din alte surse de finantare care vor fi identificate pe perioada de derulare a acordului cadru. Termenul de plata este de 60 zile.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2.• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.• alte documente edificatoare, după caz.

Precizam persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care aproba si semneaza documentele in legatura cu procedura de atribuire: Oancea Cristian-Iulian – manager, Manolescu Diana– director medical, Anghel Loredana– Dir.Fin.Contabil, David Sorana-Mihaela - achizitii, Iacobescu Florin – achizitii, Balasa-Virzob Mircea-Cosmin – jurist, Tunea Cristina – Elena – jurist, Hendrea Nina-Mariana – economist, Chira Costin – economist, Hogea Elena – sef laborator, Bica-Profir Valerica –medic laborator.

Se solicita operatorilor economici participanti la procedura, declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 pentru ofertant, asociat, subcontractant si tertul sustinator. Declaratia se va depune in SEAP impreuna cu DUAE, de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidentă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor străini, documente echivalente emise în tara de rezidentă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor”. Pentru respectivul certificat constatator emis de ONRC se va solicita sa nu fie mai vechi de 30 de zile de la data depunerii lui ca si document justificativ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/09/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 10/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/09/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Avand in vedere ca valoarea celui mai mare contract subsecvent/lot nu depaseste pragurile prevazute la art.7 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare autoritatea contractanta a ales criteriul de atribuire ’’ pretul cel mai scazut”.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale:in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In cazul in care egalitatea se mentine autoritatea contractanta va solicita cate o noua clarificare pana la departajarea ofertantilor, sau pana cand toti operatorii economici nu mai reoferteaza. In cazul reofertarii, in vederea departajarii ofertantilor clasati pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va accepta exprimarea preturilor unitare in lei fara TVA, cu maximum 3 zecimale.

Semnarea contractului subsecvent se va face in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data primirii acestuia de la achizitor.

Termenul de livrare nu poate depasi 5 zile calendaristice de la comanda.

Conditii de transport: Termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2010 - Camera Internationala de Comerţ (CIC) si orice versiuni ulterioare ai INCOTERMS. Produsele vor fi transportate la sediul spitalului –magazie, trasportul fiind asigurat de către firma câştigătoare.

Mijloacele de transport vor fi adecvate conform normelor in vigoare referitoare la transportul produselor medico-sanitare.

Modalitati de plata: Facturarea produselor se va face în ziua livrării, iar plata către furnizor se va efectua în termen de 60 de zile de la receptionarea facturii, conform prevederilor legale. Plata se face cu OP.

Cantitatile minime si maxime stabilite in prezenta documentatie, reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate de catre autoritatea contractanta.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona cantitatea in functie de necesitatile efective, nefiind obligata la cantitatea minima prevazuta.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul cadru inainte de termen, in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, acorduri cadru/contracte avand ca obiect produsele din prezenta procedura.

Modul accesare DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici: Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/instanta competente si vor fi solutionate potrivit legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Oficiul juridic – cons. juridic Balasa-Virzob Mircea-Cosmin
Postadres: Str. Gheorghe Adam nr. 13
Plaats: Timișoara
Postcode: 300310
Land: Roemenië
E-mail: sjuridic@yahoo.com
Telefoon: +40 723612857
Fax: +40 256207735
Internetadres: www.spitalul-vbabes-tm.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/07/2020