Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 369187-2020

06/08/2020    S151

Nemecko-Berlín: Pomoc a poradenstvo pre návštevníkov stálej výstavy „Zaži Európu“ (Erlebnis Europa) v Európskom dome v Berlíne

2020/S 151-369187

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament – Verbindungsbüro in Deutschland
Poštová adresa: Unter den Linden 78
Mesto/obec: Berlin
Kód NUTS: DE30 Berlin
PSČ: 10117
Štát: Nemecko
E-mail: tender-epberlin@europarl.europa.eu
Telefón: +49 3022801000
Fax: +49 3022801111
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/de
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.europarl.europa.eu/germany/de/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Pomoc a poradenstvo pre návštevníkov stálej výstavy „Zaži Európu“ (Erlebnis Europa) v Európskom dome v Berlíne

Referenčné číslo: BER/COMM/DG/AWD/2020/366
II.1.2)Hlavný kód CPV
79610000 Umiestňovanie zamestnancov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Obstarávanie sa týka poskytovania služieb podpory a poradenstva pre návštevníkov stálej výstavy „Zaži Európu“ (Erlebnis Europa) v Európskom dome v Berlíne, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, NEMECKO, a tvorby a uskutočnenia krátkych prednášok a modelových situácií.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 700 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Pomoc a poradenstvo pre návštevníkov stálej výstavy „Zaži Európu“ (Erlebnis Europa) v Európskom dome v Berlíne

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79610000 Umiestňovanie zamestnancov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DE30 Berlin
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Berlín

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom obstarávania je poskytovať osobnú pomoc, poradenstvo a podporu návštevníkom stálej výstavy „Zaži Európu“ (Erlebnis Europa). Výstava je otvorená od pondelka do nedele od 10.00 do 18.00 hod. Otváracie hodiny platia celý rok. Vstup je zdarma.

Výstava je zatvorená iba 24., 25., 26., 31. decembra a 1. januára. Ročne sa očakáva približne 150 000 návštevníkov. Cieľovú skupinu tvoria Berlínčania a turisti z celého sveta.

Viac informácií nájdete v opise služieb na stránke https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 360 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Poverenie sa môže obnoviť 3-krát. Maximálna celková hodnota obstarávania je 1 440 000 EUR na 4 roky.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Tvorba a uskutočnenie krátkych prednášok a modelových situácií

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79610000 Umiestňovanie zamestnancov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DE30 Berlin
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Berlín

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom obstarávania je uskutočnenie 60-minútových lekcií o EÚ v nemčine a angličtine pre skupiny 20 až 60 účastníkov a uskutočnenie 90-minútových modelových situácií v nemčine a príležitostne vo francúzštine a angličtine pre skupiny 20 až 38 účastníkov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 260 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Poverenie sa môže obnoviť 3-krát. Maximálna celková hodnota obstarávania je 260 000 EUR na 4 roky.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri špecifikácie a podmienky na predloženie ponuky: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 11/09/2020
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 15/09/2020
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Európsky parlament, Verbindungsbüro in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, NEMECKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri špecifikácie a podmienky na predloženie ponuky: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

2024

VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Presné informácie o lehotách na podávanie odvolaní: Pozri: http://curia.europa.eu

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/07/2020