Leveringen - 369932-2017

21/09/2017    S181

Polen-Warschau: Raamovereenkomst voor de levering van draagbare uitrusting voor grensbewaking en grenscontroles

2017/S 181-369932

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Grens- en kustwachtagentschap — Frontex
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Not specified
Postcode: 00-844
Land: Polen
Contactpersoon: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2906
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2906
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de levering van draagbare uitrusting voor grensbewaking en grenscontroles.

Referentienummer: Frontex/OP/796/2017/AH.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding is opgesplitst in 5 percelen per uitrustingstype:

perceel 1: draagbare thermische camera's;

perceel 2: nachtzichtkijkers;

perceel 3: nachtzichtverrekijkers;

perceel 4: koolstofdioxidedetectoren (CO2-detectoren);

perceel 5: hartslagdetectoren (HBD's).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Draagbare thermische camera's

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35125300 Veiligheidscamera's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

kantoren van Frontex, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, POLEN.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— De vereiste thermische camera's zijn draagbare, ongekoelde stereoscopische thermische imagers die worden gebruikt om een beeld te genereren dat door de gebruiker met 2 ogen wordt gezien.

— De camera's moeten bewaking op middellange afstanden mogelijk maken tijdens patrouilles te voet of per voertuig in Europese klimatologische omstandigheden.

— De camera's moeten in een set worden geleverd: camerakast, 2 sets van batterijen, accuvoeding, onderhouds-/reinigingsset, transportkoffer.

— De thermische camera's moeten licht zijn en een ergonomisch ontwerp hebben om draagbaar te zijn.

— Naar schatting nemen de werkzaamheden tijdens de garantieperiode 4 uur per dag in beslag.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

na de initiële looptijd van 2 jaar wordt de raamovereenkomst automatisch maximaal eenmaal verlengd voor een bijkomende periode van 2 jaar en onder dezelfde voorwaarden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Op basis van artikel 134, lid 1, onder e), van de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29.10.2012 (uitvoeringsvoorschriften) behoudt Frontex zich het recht voor een uitzonderlijke onderhandelingsprocedure op te starten om het plafond te verhogen, indien een dergelijke nood zich aandient.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nachtzichtkijkers

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

kantoren van Frontex, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, POLEN.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— De vereiste nachtzichtapparatuur betreft monoculaire nachtzichtkijkers met een breed gezichtsveld van meer dan 38º, een enkel optisch objectief, een enkele beeldversterker, maar 2 oculairs. De kijkers moeten bewaking op korte afstanden mogelijk maken tijdens patrouilles te voet of per voertuig in Europese klimatologische omstandigheden.

— De nachtzichtkijker moet een hoogwaardig beeld van de omgeving opleveren in kenmerkende nachtelijke omstandigheden in de EU dat vergelijkbaar is met de beeldkwaliteit als overdag waar te nemen met het blote oog.

— De nachtzichtkijker moet beschikken over ingebouwde beeldversterkerbuizen van standaard mechanische afmetingen en standaard elektrische voeding. Buizen van niet-standaardafmetingen of met niet-standaardspanning worden niet aanvaard.

— De nachtzichtkijker moet licht zijn en een ergonomisch ontwerp hebben, en aan het hoofd kunnen worden bevestigd. Een gezichtsmasker is vereist.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

na de initiële looptijd van 2 jaar wordt de raamovereenkomst automatisch maximaal eenmaal verlengd voor een bijkomende periode van 2 jaar en onder dezelfde voorwaarden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Op basis van artikel 134, lid 1, onder e), van de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29.10.2012 (uitvoeringsvoorschriften) behoudt Frontex zich het recht voor een uitzonderlijke onderhandelingsprocedure op te starten om het plafond te verhogen, indien een dergelijke nood zich aandient.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nachtzichtverrekijkers

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

kantoren van Frontex, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, POLEN.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— De vereiste nachtzichtverrekijkers moeten monoculaire nachtzichtapparaten zijn met een enkel optisch objectief, een enkele beeldversterker, maar 2 oculairs. De verrekijkers moeten bewaking op korte tot middellange afstanden mogelijk maken tijdens patrouilles te voet of per voertuig in Europese klimatologische omstandigheden.

— De nachtzichtverrekijkers moeten een hoogwaardig beeld van de omgeving opleveren in kenmerkende nachtelijke omstandigheden in de EU dat vergelijkbaar is met de beeldkwaliteit als overdag waar te nemen met het blote oog.

— De nachtzichtverrekijkers moeten vervaardigd worden met beeldversterkerbuizen van standaard mechanische afmetingen en standaard elektrische voeding. Buizen van niet-standaardafmetingen of met niet-standaardspanning worden niet aanvaard.

— De nachtzichtverrekijker moet licht zijn en een ergonomisch ontwerp hebben, en aan het hoofd kunnen worden bevestigd.

— Vrijwel alle technische, functionele en milieubeschermingseisen voor de nachtzichtkijkers zijn van toepassing voor de verrekijkers. Daarnaast is de inschrijver voor de set nachtzichtkijkers verplicht in de transportkoffer een aanvullend objectief te leveren dat 3x vergroot.

— Het objectief dat 3x vergroot, moet in een veldsituatie snel en eenvoudig aan de kast van de nachtzichtkijker kunnen worden bevestigd.

— Het apparaat, inclusief het aangehechte objectief, moet voldoen aan de milieubeschermingseisen als vastgesteld in punt 5.3.5 van dit document.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

na de initiële looptijd van 2 jaar wordt de raamovereenkomst automatisch maximaal eenmaal verlengd voor een bijkomende periode van 2 jaar en onder dezelfde voorwaarden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Op basis van artikel 134, lid 1, onder e), van de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29.10.2012 (uitvoeringsvoorschriften) behoudt Frontex zich het recht voor een uitzonderlijke onderhandelingsprocedure op te starten om het plafond te verhogen, indien een dergelijke nood zich aandient.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koolstofdioxidedetectoren (CO2-detectoren)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

kantoren van Frontex, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, POLEN.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De koolstofdioxidedetectoren (CO2-detectoren) moeten worden gebruikt voor het meten van de bestaande CO2-concentratie in een gesloten volume voor het opsporen van personen die zich schuilhouden in beperkte ruimtes zoals trailers, kamers en voertuigen (monitoring van de CO2-concentratie door mensen uitgeademde lucht).

De koolstofdioxidedetectorset bevat de volgende accessoires:

— duurzame transportkoffer,

— draagriem,

— rubberen schokbeschermingshoes,

— set van audiokoptelefoons,

— autolaadkabel (enkel 12 V/gelijkstroom),

— adapter (220 V/wisselstroom),

— infraroodcomputerinterface en gegevensoverdrachtskabel,

— PM-COM-software voor het bekijken van opgeslagen gegevens, met inbegrip van cd,

— bemonsteringssonde (slang): mogelijke varianten: a) onbuigzame stang met connector of b) slang beschermd door onbuigzame afneembare segmenten (de segmenten moeten een schroefdraad hebben om te voorkomen dat ze tijdens het gebruik loskomen of blokkeren); lengte: minimaal 1,5 m,

— filter met stof- en waterslang,

— leesstandaard en montageclip,

— ijkings-/bemonsteringsadapter.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

na de initiële looptijd van 2 jaar wordt de raamovereenkomst automatisch maximaal eenmaal verlengd voor een bijkomende periode van 2 jaar en onder dezelfde voorwaarden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Op basis van artikel 134, lid 1, onder e), van de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29.10.2012 (uitvoeringsvoorschriften) behoudt Frontex zich het recht voor een uitzonderlijke onderhandelingsprocedure op te starten om het plafond te verhogen, indien een dergelijke nood zich aandient.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hartslagdetectoren

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

kantoren van Frontex, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, POLEN.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De hartslagdetector moet ervoor zorgen dat mensen die zich schuilhouden in stilstaande voertuigen (ongeacht het tonnage daarvan) precies kunnen worden opgespoord in de omstandigheden van een grensovergang waarbij de voortdurende aanwezigheid van voertuigen (trillingen van de bodem door passerende voertuigen) de werking en precisie van de door de hartslagdetector gegenereerde resultaten niet mag beïnvloeden.

De hartslagdetectorset (het systeem) bevat:

— extra robuust gemaakte laptops (bestand tegen mechanische schokken), met vooraf geïnstalleerde gespecialiseerde toepassingen (software voor hartslagdetectie) met aanraakscherm in kleur met een minimale diagonale afmeting van 12 inch,

— transportkoffer en oplaadkabel voor laptop,

— systeemsensoren (beschermd tegen milieufactoren — vorst, regen, hagel enz.) en aanverwante accessoires voor montage op metalen of kunststof onderdelen van het voertuig,

— bijbehorende kabels, 2 USB-aansluitingen en geschikte koppelingen voor 4 sensoren (met inbegrip van een sensorcontrolemodule, waar nodig), alsook een mogelijkheid om een toetsenbord en muis aan te sluiten,

— apparaat voor oplaadbare accu's,

— transportkoffer voor het systeem met afzonderlijke vakken voor het opslaan en vervoeren van systeemonderdelen. De transportkoffer moet schok- en vochtbestendig zijn en groot genoeg voor het opslaan van de hartslagset en alle onderdelen ervan,

— volledige documentatie en gebruikshandleidingen, digitaal en in gedrukte vorm, ten minste in het Engels,

— 4 trillingssensoren (seismische sensoren) en 1 extra reservesensor:

• minimaal IP 54-bescherming,

• waterdichte elektrische koppelingen (minimaal IP 5 voor bescherming tegen water),

• sensor — computerkoppelkabels die geschikt zijn voor buitenwerk. Minimaal 15 meter lang.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

na de initiële looptijd van 2 jaar wordt de raamovereenkomst automatisch maximaal eenmaal verlengd voor een bijkomende periode van 2 jaar en onder dezelfde voorwaarden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Op basis van artikel 134, lid 1, onder e), van de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29.10.2012 (uitvoeringsvoorschriften) behoudt Frontex zich het recht voor een uitzonderlijke onderhandelingsprocedure op te starten om het plafond te verhogen, indien een dergelijke nood zich aandient.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

inschrijvers moeten bewijzen dat ze bevoegd zijn de opdracht overeenkomstig de nationale wetgeving uit te voeren, zoals blijkt uit de inschrijving in een handels- of beroepsregister, of uit een verklaring onder ede of getuigschrift, het lidmaatschap van een specifieke organisatie, uitdrukkelijke goedkeuring, of inschrijving in het btw-register.

Vereist bewijs:

de inschrijver moet een naar behoren ingevuld en ondertekend formulier overleggen over de rechtsvorm (zie onderstaande link), vergezeld van de documenten die daarin worden gevraagd.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/10/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/10/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

hoofdkantoor van Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLEN.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

vertegenwoordigers van de inschrijvers zijn welkom (max. 1 persoon per inschrijver). Gelieve Frontex via e-mail (procurement@frontex.europa.eu) op de hoogte te stellen van uw deelname.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2017