Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 369969-2021

21/07/2021    S139

Nederland-Hilversum: Onderhoud van straatverlichting

2021/S 139-369969

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hilversum
Nationaal identificatienummer: 371795087
Postadres: Dudokpark 1
Plaats: Hilversum
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1217 JE
Land: Nederland
Contactpersoon: Jasper Muller
E-mail: inkoop@hilversum.nl
Telefoon: +31 14035
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hilversum.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Referentienummer: 1037827
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50232100 Onderhoud van straatverlichting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— Het leveren van masten en armaturen,

— Het vervangen van verlichtingsobjecten, masten en armaturen,

— Het coördineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk,

— Het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud, bestaande uit o.a.:

—— het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst,

—— uitvoeren van groepsremplace,

—— uitvoeren van regulier onderhoud,

—— opheffen van storingen en defecten,

—— herstellen van schades,

—— verplaatsen van lichtmasten,

—— opnieuw richten van scheefstaande masten,

—— vervangen van masten en armaturen,

—— het onderhouden van objecten van derden zoals verlichting van NBd,

—— rapporteren van de verrichte werkzaamheden,

—— het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal,

—— het aanleveren van mutaties ten behoeve van gegevensbestanden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34993000 Straatverlichting
34991000 Lampen voor buitenverlichting
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
45316100 Installeren van buitenverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hilversum

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

16 000 lichtpunten.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
19/07/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/07/2021