Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 370624-2022

08/07/2022    S130

België-Zwijnaarde: Bruginspectiediensten

2022/S 130-370624

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Geotechniek
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17435
Postadres: Technologiepark Zwijnaarde 68
Plaats: Zwijnaarde
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9052
Land: België
Contactpersoon: Leen De Vos
E-mail: leen.devos@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 494905694
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://geotechniekvo.be/en
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451405
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OPVOLGEN VAN DEFORMATIES BIJ BRUGGEN VIA INSAR

Referentienummer: GEO-GEO_2020_01-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71631450 Bruginspectiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht heeft als voorwerp het analyseren van radarbeelden in het kader van deformaties van bruggen in Vlaanderen. De aanbestedende overheid wenst door middel van deze innovatieve opdracht te achterhalen of een INSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) analyse een toekomstig alternatief of een meerwaarde kan bieden t.o.v. de huidige methode om vervormingen van bruggen op te volgen. Hierbij wil de aanbestedende overheid ook een duidelijk zicht krijgen op de noodzaak voor het aankopen van hoge resolutie radarbeelden voor de analyse en op het percentage van de bruggen die met INSAR-analyse kan opgevolgd worden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 57 500.00 EUR / Hoogste offerte: 156 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71631450 Bruginspectiediensten
71311300 Adviezen inzake infrastructuur
71700000 Meet- en controlediensten
71311000 Adviezen inzake bouwkunde
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
35631200 Observatiesatellieten
35722000 Radar
48461000 Analytische of wetenschappelijke software
48328000 Beeldverwerkingssoftware
72212328 Diensten voor ontwikkeling van beeldverwerkingssoftware
48517000 IT-software
72212000 Programmering van toepassingssoftware
72212100 Diensten voor ontwikkeling van speciale software voor de industrie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

OPVOLGEN VAN DEFORMATIES BIJ BRUGGEN VIA INSAR

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Mate waarin de vooropgestelde analyse voldoet aan de vereisten / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Prijs / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit en de ervaring van het personeel dat de opdracht zal uitvoeren / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Uitvoeringstermijn en termijn waarbinnen de dienstverlener de opdracht kan aanvangen en uitvoeren / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: : Resultaat van de POC / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 100-264569
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TRE ALTAMIRA SLU
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08037
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 156 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Plaats: Brussel Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: departement@kb.vlaanderen.be
Internetadres: https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Plaats: Brussel Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: departement@kb.vlaanderen.be
Internetadres: https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Plaats: Brussel Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: departement@kb.vlaanderen.be
Internetadres: https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/07/2022