Diensten - 370941-2019

06/08/2019    S150    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Nederland-Etten-Leur: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2019/S 150-370941

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 248-573490)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DASmakkelijk namens Stichting ROC West-Brabant (Curio)
Nationaal identificatienummer: 16086263
Postadres: Trivium 74
Plaats: Etten-Leur
NUTS-code: NL
Postcode: 4873 LP
Land: Nederland
Contactpersoon: Marloes Verhoeven
E-mail: info@das-makkelijk.nl
Telefoon: +31 413726006

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.das-makkelijk.nl/

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=111892

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS Inhuur specialisten ten behoeve van huisvesting – werktuigbouwkundige installaties

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op de DAS voor de inhuur van specialisten op het gebied van huisvesting – werktuigbouwkundige installaties voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van huisvesting – werktuigbouwkundige installaties ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-573490

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Officiële benaming
In plaats van:

InkoopMeesters namens ROC West-Brabant

Te lezen:

DASmakkelijk namens Stichting ROC West-Brabant (Curio)

Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Telefoon
In plaats van:

+31 413745084

Te lezen:

+31 413726006

Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: E-mail
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adres van de aanbestedende dienst
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving
In plaats van:

Welkom op de DAS voor de inhuur van specialisten op het gebied van huisvesting – werktuigbouwkundige Installaties voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van huisvesting – werktuigbouwkundige installaties ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Te lezen:

Welkom op de DAS voor de inhuur van specialisten op het gebied van huisvesting – werktuigbouwkundige installaties voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van huisvesting – werktuigbouwkundige installaties ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:

Welkom op de DAS voor de inhuur specialisten op het gebied van huisvesting – werktuigbouwkundige installaties voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van huisvesting – werktuigbouwkundige installaties ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur op het gebied van specialisten binnen huisvesting – werktuigbouwkundige installaties voor ROC West-Brabant. Het is niet mogelijk hier een financiële waarde aan te hangen.

Te lezen:

Welkom op de DAS voor de inhuur specialisten op het gebied van huisvesting – werktuigbouwkundige installaties voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van huisvesting – werktuigbouwkundige installaties ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur op het gebied van specialisten binnen huisvesting – werktuigbouwkundige installaties voor Stichting ROC West-Brabant (Curio).

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle externe inhuur van specialisten ten behoeve van huisvesting – werktuigbouwkundige installaties die nodig is voor een organisatie als Stichting ROC West-Brabant (Curio) met 22 407 leerlingen en 2 402 medewerkers (2018).

Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Kwaliteitscriterium
In plaats van:
Te lezen:

Criteria: Kwaliteit

Weging: 60

Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Prijs
In plaats van:
Te lezen:

Weging: 40

Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Gunningscriteria
In plaats van:

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.

Te lezen:
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Aanvang
In plaats van:
Datum: 21/12/2018
Te lezen:
Datum: 25/12/2018
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Voltooiing
In plaats van:
Datum: 31/12/2099
Te lezen:
Datum: 01/08/2029
Afdelingsnummer: III.1.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
In plaats van:

De inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

Bewijsstuk: een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat de inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

Te lezen:

De inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het DAS genoemde bedrag.

Bewijsstuk: een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat de inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 13/12/2099
Te lezen:
Datum: 15/07/2029
Afdelingsnummer: IV.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde datum van verzending datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
In plaats van:
Datum: 14/12/2099
Te lezen:
Datum: 01/08/2029
VII.2)Overige nadere inlichtingen: