Diensten - 371103-2014

Beknopt weergeven

31/10/2014    S210

België-Brussel: Aanbesteding nr. 06A050/2014/M051 — Raamovereenkomst voor duurzaam onderhoud van de groenvoorzieningen buiten, de daktuinen en de kamerplanten van de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel — Aankoop van planten en bakken

2014/S 210-371103

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: rue Wiertz 60
Plaats: Brussel
Postcode: 1047
Land: België
Ter attentie van: eenheid Contracten en Overheidsopdrachten
E-mail: inlo.ao-bru@ep.europa.eu
Telefoon: +32 22844530

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://europarl.europa.eu

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=613

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: rue Wiertz 60
Plaats: Brussel
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: eenheid Contracten en Overheidsopdrachten
E-mail: inlo.ao-bru@ep.europa.eu
Internetadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=613

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: rue Wiertz 60
Plaats: Brussel
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: eenheid Contracten en Overheidsopdrachten
E-mail: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Internetadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=613

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aanbesteding nr. 06A050/2014/M051 — raamovereenkomst voor duurzaam onderhoud van de groenvoorzieningen buiten, de daktuinen en de kamerplanten van de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel — aankoop van planten en bakken.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 27: Andere diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Brussel.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 48
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Raamovereenkomst voor duurzaam onderhoud van de groenvoorzieningen buiten, de daktuinen en de kamerplanten van de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel.
Aankoop van planten en bakken.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

77000000 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Uiterlijk vóór de overlegging van het eerste betalingsverzoek moet een onherroepelijke, onvoorwaardelijke en onverwijld te betalen garantie worden verstrekt ter waarde van 16 500 EUR, gestaafd door een garantiebrief die is uitgegeven door een bank, een financiële instelling of een derde die door de boekhouder van het Europees Parlement is goedgekeurd.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Het Europees Parlement beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen om de verschuldigde bedragen in het kader van de opdracht te betalen.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Deelname aan onderhavige aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen die onder het toepassingsbereik van de verdragen vallen, met name alle personen en instellingen van een lidstaat van de Europese Unie, alsook voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen uit een derde land dat met de Europese Unie een specifieke overeenkomst heeft gesloten op het gebied van overheidsopdrachten, volgens de in die overeenkomst vastgelegde voorwaarden.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: een gegadigde wordt van onderhavige procedure of de gunning van de opdracht uitgesloten indien hij zich in een van de in artikelen 106 en 107 vermelde situaties bevindt.
Verwijzing naar de uitsluitingscriteria — Artikelen 106 en 107 van het Financieel Reglement:
* Artikel 106:
1. Worden van deelname aan de aanbestedingsprocedures van opdrachten uitgesloten, de gegadigden die:
a) in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeren, of tegen wie het faillissement is aangevraagd, een procedure van vereffening, akkoord of surseance van betaling loopt, of die hun werkzaamheden hebben gestaakt of die in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving;
b) bij een beslissing van een bevoegde instantie van een lidstaat met kracht van gewijsde hetzij zelf, hetzij in hoofde van personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hen, zijn veroordeeld voor een delict dat hun beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;
c) in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende diensten aannemelijk kunnen maken, met inbegrip van besluiten van de Europese Investeringsbank en internationale organisaties;
d) hun verplichtingen tot betaling van socialezekerheidsbijdragen of belastingen volgens de wetgeving van het land waar zij zijn gevestigd of van het land van de aanbestedende dienst dan wel van het land waar de opdracht moet worden uitgevoerd, niet nakomen;
e) bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde hetzij zelf, hetzij in hoofde van personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hen, zijn veroordeeld voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie, het witwassen van geld of enige andere illegale activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt;
f) een administratieve sanctie als bedoeld in artikel 109, lid 1, is opgelegd.
De punten a tot en met d van de eerste alinea zijn niet van toepassing bij aankoop van de goederen tegen bijzonder voordelige voorwaarden, hetzij bij een leverancier die zijn handelsactiviteit definitief staakt, hetzij bij curatoren of vereffenaren van een faillissement, een gerechtelijk akkoord of een soortgelijke procedure conform de nationale wetgeving.
De punten b en e van de eerste alinea zijn niet van toepassing wanneer gegadigden kunnen aantonen dat passende maatregelen zijn getroffen tegen personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hen, die het voorwerp uitmaken van een veroordeling als bedoeld in de punten b of e van de eerste alinea.
[...]
* Artikel 107:
1. Worden van de gunning van de opdracht uitgesloten, de gegadigden die, naar aanleiding van de gunningsprocedure van deze opdracht:
a) zich in een situatie van belangenconflict bevinden;
b) valse verklaringen hebben afgelegd in de door de aanbestedende dienst verlangde inlichtingen voor deelname aan de aanbesteding, of deze inlichtingen niet hebben verstrekt;
c) in een van de onder artikel 106, lid 1, genoemde uitsluitingssituaties voor deze aanbestedingsprocedure verkeren.
[...]
Inschrijvers moeten de gevraagde bewijsstukken overleggen die krachtens de bepalingen van de aanbestedingsstukken (het bestek) worden gevraagd.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: inschrijvers moeten de gevraagde bewijsstukken overleggen die krachtens de bepalingen van de aanbestedingsstukken (het bestek) worden gevraagd.
Eventuele minimumeisen: inschrijvers moeten aantonen dat zij tijdens de laatste 3 jaar voorafgaand aan de datum van bekendmaking van de aankondiging van opdracht een jaaromzet van minstens 150 000 EUR zonder btw hebben gerealiseerd.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
inschrijvers moeten de gevraagde bewijsstukken overleggen die krachtens de bepalingen van de aanbestedingsstukken (het bestek) worden gevraagd.
Eventuele minimumeisen:

— Inschrijvers moeten voor de laatste 3 jaar voorafgaand aan de datum van bekendmaking van de aankondiging van opdracht aantonen dat ze minstens 3 opdrachten hebben uitgevoerd met betrekking tot het onderhoud van groenvoorzieningen buiten, op een oppervlakte van minstens 5 000 m2 per opdracht.

— Inschrijvers moeten voor de laatste 3 jaar voorafgaand aan de datum van bekendmaking van de aankondiging van opdracht aantonen dat ze minstens 1 opdracht hebben uitgevoerd met betrekking tot het onderhoud van extensieve daktuinen.
— Inschrijvers moeten voor de laatste 3 jaar voorafgaand aan de datum van bekendmaking van de aankondiging van opdracht aantonen dat ze minstens 1 opdracht hebben uitgevoerd met betrekking tot het onderhoud van intensieve daktuinen.
— Inschrijvers moeten voor de laatste 3 jaar voorafgaand aan de datum van bekendmaking van de aankondiging van opdracht aantonen dat ze minstens 3 opdrachten hebben uitgevoerd met betrekking tot het onderhoud van kamerplanten.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
06A050/2014/M051.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19.11.2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
22.12.2014 - 17:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 180 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 8.1.2015 - 09:30

Plaats:

rue Montoyer 70, Brussel, BELGIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: 1 vertegenwoordiger per inschrijver.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
Het Europees Parlement zal een verplicht verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering organiseren op 19.11.2014 (10:00).
De plaats van afspraak is in de hal van het accreditatiecentrum van het gebouw Altiero Spinelli in Brussel.
Maximaal 2 vertegenwoordigers per onderneming mogen aan het verkenningsbezoek deelnemen.
Gelieve onderstaande gegevens minstens 2 werkdagen vóór het bezoek per e-mail (bij voorkeur) of per fax mee te delen op het adres vermeld in onderhavige aankondiging, zodat uw pasjes kunnen worden klaargemaakt:
— handelsbenaming van uw bedrijf,
— e-mailadres van uw bedrijf,
— de naam, de functie, het identiteitskaartnummer en de geboortedatum van de deelnemers aan het bezoek.
Uw vertegenwoordigers moeten een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.
We wensen te benadrukken dat, indien de inschrijver de hiervoor gevraagde inlichtingen niet op tijd meedeelt, de bewakingsdiensten van het Europees Parlement de toegang kunnen weigeren aan de vertegenwoordigers van de inschrijver.
De eventuele verplaatsingskosten die verbonden zijn met het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering zijn te uwen laste en worden niet terugbetaald door het Europees Parlement.
De deelname aan het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering is verplicht: uitsluitend de inschrijvers die aan het verkenningsbezoek hebben deelgenomen, mogen een inschrijving indienen. Deelname aan het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering wordt aangetoond door middel van uw handtekening op de presentielijst.
Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van de optie van een onderhandelingsprocedure, in toepassing van artikel 134,1, lid 1, onder f), van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement, om aan de begunstigde van de opdracht de uitvoering toe te vertrouwen van nieuwe diensten bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, op voorwaarde dat deze diensten binnen het basisproject passen dat het voorwerp is van onderhavige aanbesteding.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21.10.2014