Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 371264-2022

08/07/2022    S130

Nederland-Loosdrecht: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 130-371264

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Wijdemeren
Nationaal identificatienummer: 41657803
Postadres: Rading 1
Plaats: Loosdrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1231 KB
Land: Nederland
Contactpersoon: Edwin van Gent
E-mail: eam.vangent@wijdemeren.nl
Telefoon: +31 356559570
Fax: +31 356559599
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wijdemeren.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gebruik applicatie iSamenleving en Civision (vrijwillige transparantie vooraf)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het gebruiken van iSamenleving en CiVision Samenleving met gekoppelde applicaties:

CiVision Samenlevingszaken draagt zorg voor de administratieve handelingen, zoals betaling van zorgverleners. Maar ook aan het verzamelen en beheren van gegevens. CiVision Samenlevingszaken koppelt de informatie van verschillende beleidsterreinen aan elkaar. Rapportages geven inzicht in de kosten en resultaten van behandeltrajecten.

Het gebruik betreft de jaren 2022-2026.

Specifiek aan iSamenleving en CiVision Samenleving zijn gekoppeld:

• CiVision Samenlevingszaken Jeugdzorg

• CiVision SAM JZ/Koppelvlak webservices iJW

• CiVision Samenlevingszaken Fraude en Handhaving

• CiVision Samenlevingszaken Onderwijs

• CiVision SAM Onderwijs/Uitbreidingsverzekering

• CiVsion SAM Wl / Koppeling eWWB

• CiVsion SAM Wl / Koppeling GBA-V

• CiVision Samenlevingszaken Werk en Inkomen 65CSW-EIU

• CiVsion SAM Wl/ Koppeling NEIR

• CiVsion SAM Wl/ Koppeling SuwiNet Inkijk inlezen

• CiVision SAM Wl/ Technische Service

• CiV

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 352 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Loosdrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

88.000 euro per jaar (352.000 euro per 4 jaar)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

1. iSamenleving en CiVision Samenleving zijn de basis van de gemeentelijke dienstverlening in het Sociaal Domein. Het vervangen van iSamenleving en CiVision Samenleving zou een dermate hoge organisatorische en technische belasting met zich meebrengen dat dit, met de beschikbare middelen die de gemeente kan aanwenden, tot een onaanvaardbaar risico leidt tav de dienstverlening aan inwoners van de gemeente en de bijbehorende processen irt de bedrijfsvoering langdurig kan verstoren.

2. Gezien bovenstaande argumentatie is voor van iSamenleving en CiVision Samenleving een beroep op art. 2.32 lid 1 b gerechtvaardigd.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Gebruik applicatie iSamenleving en Civision (vrijwillige transparantie vooraf)

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
04/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Pinkroccade
Nationaal identificatienummer: 27322975
Postadres: Meerendonkweg 35
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5216 TZ
Land: Nederland
Telefoon: +31 881101500
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 352 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 352 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 dagen na publicatie

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/07/2022