Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 371696-2019

07/08/2019    S151    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Olsztyn: Bouwwerkzaamheden

2019/S 151-371696

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 138-338879)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nationaal identificatienummer: 308/2019/PN/DZP
Postadres: ul. Oczapowskiego 2
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL622
Postcode: 10-719
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 305, 10-719 Olsztyn
E-mail: zygmunt.bartnikowski@uwm.edu.pl
Telefoon: +48 895245239
Fax: +48 895233472

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uwm.edu.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie

Referentienummer: 308/2019/PN/DZP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 138-338879

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 22/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 06/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 22/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 06/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: