Werken - 371842-2018

25/08/2018    S163

Verenigd Koninkrijk-Preston: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2018/S 163-371842

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Places for People Group Limited
Postadres: Group Support Centre, 4 The Pavilions, Portway
Plaats: Preston
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: PR2 2YB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Craig Ainscow
E-mail: purchasing@placesforpeople.co.uk
Telefoon: +44 1772897314

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.placesforpeople.co.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.placesforpeople.co.uk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Manningham HA Ltd
Postadres: Bank House, 30 Manor Road
Plaats: Bradford
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BD1 4QE
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@manninghamha.co.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.manninghamhousing.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Manningham Housing Association Gas Servicing and Repairs

Referentienummer: DN314788
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

MHA manages the delivery of gas safety management to 1324 properties’ throughout its stock portfolio.

We are seeking to appoint a contractor to deliver a comprehensive 3 star gas safety and servicing and a day to day repairs service contract for MHA owned gas appliances.

The work shall comprise of annual gas safety checks and servicing (In line with the manufacturer’s instructions) and responsive repairs to domestic gas central heating systems, gas fires, gas cookers and annual testing of smoke detector’s including where required replacement batteries over a 10 month rolling program. In addition to this we require the annual safety checks and servicing/repair of x 3 commercial boilers.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 600 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

MHA manages the delivery of gas safety management to 1324 properties’ throughout its stock portfolio.

We are seeking to appoint a contractor to deliver a comprehensive 3 star gas safety and servicing and a day to day repairs service contract for MHA owned gas appliances.

The work shall comprise of annual gas safety checks and servicing (In line with the manufacturer’s instructions) and responsive repairs to domestic gas central heating systems, gas fires, gas cookers and annual testing of smoke detector’s including where required replacement batteries over a 10 month rolling program. In addition to this we require the annual safety checks and servicing/repair of x 3 commercial boilers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality and Technical Merit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 170-305523
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: YPM Local Ltd
Postadres: 206 Manningham Lane
Plaats: Bradford
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BD8 7DT
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Postadres: Royal Courts of Justice, Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/08/2018