De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Werken - 372032-2022

Submission deadline has been amended by:  475018-2022
08/07/2022    S130

België-Brussel: Bouwen van dienstencentrum langs de snelweg

2022/S 130-372032

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Planning en Coördinatie
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17470
Postadres: Koning Albert II-laan 20 bus 4
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: leen.vanhalle@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 025537929
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451445
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451445
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=PCO-EXPDZ%2F2021%2F3-F24
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Wegen en Verkeer

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concessie voor werken - Dienstenzones Tienen-Hoegaarden/Boutersem

Referentienummer: PCO-EXPDZ/2021/3-F24_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223710 Bouwen van dienstencentrum langs de snelweg
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht is een concessie van openbare werken die betrekking heeft op de herinrichting van de dienstenzone Tienen/Hoegaarden (E40 richting Luik) en de oprichting van een kiosk te Boutersem (E40 richting Brussel). Onder dienstenzone wordt de zone langs de autosnelweg verstaan waar aan de weggebruiker een aantal basisdiensten en producten wordt aangeboden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223720 Bouwen van tankstation
55300000 Bereiden en serveren van maaltijden
31681500 Oplaadtoestellen
50532000 Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tienen-Hoegaarden en Boutersem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van de opdracht is een concessie van openbare werken die betrekking heeft op de herinrichting van de dienstenzone Tienen/Hoegaarden (E40 richting Luik) en de oprichting van een kiosk te Boutersem (E40 richting Brussel). Onder dienstenzone wordt de zone langs de autosnelweg verstaan waar aan de weggebruiker een aantal basisdiensten en producten wordt aangeboden.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 06/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres: http://raadvanstate.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres: http://raadvanstate.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres: http://raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/07/2022