Diensten - 372703-2015

Beknopt weergeven

22/10/2015    S205

Verenigd Koninkrijk-Norwich: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2015/S 205-372703

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Norfolk County Council
Postadres: RM 117 County Hall, Martineau Lane
Plaats: Norwich
Postcode: NR1 1DH
Land: Verenigd Koninkrijk
Ter attentie van: Annie Southgate
E-mail: sourcingteam@norfolk.gov.uk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.norfolk.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: www.In-Tendhost.co.uk

I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Speech and Language Therapy Services (SaLTs).
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 1: Onderhouds- en reparatiediensten

NUTS-code UKH13 Norfolk

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Norfolk County Council, North Norfolk Clinical Commissioning Group (CCG), Norwich CCG, South Norfolk CCG and West Norfolk CCG are entering into a Section 75 agreement to let a single contract for the provision of a speech and language service for 0 to 19 year olds, to cover Norfolk.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk, 80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding, 85323000 Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg, 80340000 Diensten voor bijzonder onderwijs

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 10 484 616 GBP
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Quality. Weging 70
2. Price. Weging 30
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
NCCT40793
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 99-179972 van 23.5.2015

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 146-269176

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: NCCT40793 Titel: Speech and Language Therapy Services (SaLTs)
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
19.10.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: East Coast Community Healthcare CIC
Postadres: 1 Common Lane North
Plaats: Beccles
Postcode: NR34 9BN
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: peter.gosling1@nhs.net
Telefoon: +44 1502719500
Internetadres: www.eastcoastch.co.uk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 10 484 616 GBP
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
This was a procurement conducted under the LTR for services specified in of the Public Contracts Regulations 2015. The procurement exercise was conducted in accordance with the information contained in the contract documents. Further to Paragraph 3 of the Best Value Statutory Guidance issued by the Secretary of State for Local Government in September 2011, the Council and the CCGs consulted current and potential providers, education and health professionals and service users of these services about options for the future delivery of the service and to explore plans further and to discuss how best to integrate social, environmental and economic considerations into the procurement in line with the Public Sector (Social Value) Act 2012. The Council incorporated a standstill period at the point when information on the proposed award of the contract was communicated to tenderers. The standstill period provided time for unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the Contract was entered into. Aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by any breach of the Councils obligations could take action in the High Court(England, Wales and Northern Ireland).
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
19.10.2015