Werken - 37524-2019

25/01/2019    S18

Duitsland-Rellingen: Bouwwerkzaamheden

2019/S 018-037524

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Rellingen
Postadres: Hauptstraße 60
Plaats: Rellingen
NUTS-code: DEF09 Pinneberg
Postcode: 25462
Land: Duitsland
Contactpersoon: Gemeinde Rellingen, Frau Schudak
E-mail: d.schudak@rellingen.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rellingen.de
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tender24.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1687a34b936-380149c5bde08b8f
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Drees & Sommer GmbH
Postadres: Ludwig-Erhard-Straße 1
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE6 HAMBURG
Postcode: 20459
Land: Duitsland
E-mail: cvs@dreso.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dreso.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.tender24.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VE306: Metallbau Fassade

Referentienummer: DRESO_HH-2019-0017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Außenfensterelemente, Außenfensterbänke, Außen- und Innentürelemente, Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassade, Metall-Fassadenbekleidung, Sonnenschutz und Folierungen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 932 669.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
45214000 Gebouwen voor onderwijs en onderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF09 Pinneberg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeinde Rellingen

Schleswig-Holstein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Folgende Leistungen sind im Zuge der Baumaßnahme an der Caspar-Voght-Schule in Rellingen vorgesehen:

Außenfensterelemente:

— 115 St. Aluminium-Fensterelemente, tw. bodentief, tw. mit Sonnenschutzverglasung,

— 470 m Fensterbänke, Aluminiumblech.

Außentürelemente:

— 12 St. Außentürelemente, Stahl- und Aluminium-Rohrrahmentüren, 1-2-flg.,

— je 1 St. Außen- und Innenschiebetürelement, 2-flg., verglast, automatisch (Windfang).

Innentürelemente:

— 1 St. Innentürelement, T30-RS, Aluminium-Rohrrahmentür, 2-flg.,

— 20 m2 Glas-Systemtrennwand,

— 1 St. Innentürelement, Aluminium-Rohrrahmentür, 2-flg.

Pfosten-Riegel-Fassaden:

— 220 m2 Pfosten-Riegel-Fassaden, Aluminium,

— 37 m Sohlbänke.

Metall-Fassadenbekleidungen:

— 420 m2 Metall-Fassadenbekleidung, Aluminiumverbundplatten mit Unterkonstruktion und Wärmedämmung,

— 1 St. Schriftzug, hinterleuchtet,

— 1 St. Briefkasten-/Klingelanlage, flächenbündig.

Sonnenschutz und Folierungen:

— 67 St. Außenjalousien/Raffstore,

— 1 St. Jalousiesteuerung,

— 500 m2 innenliegender Sonnenschutz,

— 1 St. Verdunklungsanlage für 3 Fenster,

— 28 m2 Sichtschutzfolie,

— 615 m2 Witterungsschutz.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 932 669.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 23/10/2019
Einde: 31/01/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Alle geforderten Erklärungen und zugehörigen Bescheinigungen/Nachweise sind anzugeben.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Alle geforderten Erklärungen und zugehörigen Bescheinigungen/Nachweise sind anzugeben.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Alle geforderten Erklärungen und zugehörigen Bescheinigungen/Nachweise sind anzugeben.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

s. Vergabeunterlagen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/03/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Anschrift s. Nr. I.1)

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Nur Vertreter des Auftraggebers

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Keine.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Postadres: Düsternbrooker Weg 94
Plaats: Kiel
Postcode: 24105
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entsprechend der Regelungen in § 160 GWB

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gemeinde Rellingen
Plaats: Rellingen
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/01/2019