Leveringen - 375680-2022

12/07/2022    S132

Nederland-Capelle aan den IJssel: Aardgas

2022/S 132-375680

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Capelle aan den IJssel
Postadres: Postbus
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2900 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: BCO | taakgroep Inkoop
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: +31 102848688
Fax: +31 102848818
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://capelleaandenijssel.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Krimpen aan den IJssel
Postadres: Postbus 200
Plaats: Krimpen aan den IJssel
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2920 AE
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: +31 102848688
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://krimpenaandenijssel.nl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sportief Capelle
Postadres: Postbus 159
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2900 AD
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: +31 102848688
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sportiefcapelle.nl/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering gas 2022.020.2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit het leveren van gas aan de gemeente Capelle aan den IJssel, de gemeente Krimpen aan den IJssel en Sportief Capelle.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bestaat uit het leveren van gas aan de gemeente Capelle aan den IJssel, de gemeente Krimpen aan den IJssel en Sportief Capelle. De Overeenkomsten hebben een looptijd van drie jaar met de mogelijkheid twee maal met één jaar te verlengen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De mogelijkheid om twee maal met één jaar te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze aanbesteding dan wel het kenbaar maken van kennelijke tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden kunnen uitsluitend via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl worden ingediend.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Aansprakelijkheidsverzekering

Eventuele minimumeisen:

Na verzoek van de aanbestedende dienst, dient de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft uitgebracht een bewijs van een adequate en geldige aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven te overleggen waarin algemene aansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid is verzekerd.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Referentie

Eventuele minimumeisen:

Indienen van één referentie opdracht met een ‘Multisite’ karakter (mix van telemetrie- en profielaansluitingen) waarbij gas wordt geleverd aan minimaal 10 aansluitingen. De referentie heeft betrekking op de levering en correcte facturatie van gas in tenminste twee aaneengesloten kalenderjaren vanaf 2018.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/09/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:05
Plaats:

Capelle aan den IJssel

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Offertes zullen na het verstrijken van de sluitingstermijn via de kluissystematiek van de Aanbestedingskalender worden geopend. Bij de opening worden geen inschrijvers toegelaten. Door de aanbestedende dienst zal een proces-verbaal van aanbesteding worden opgemaakt. Inschrijvers kunnen, na opening, op aanvraag een afschrift van dit proces-verbaal krijgen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze aanbesteding dan wel het kenbaar maken van kennelijke tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden kunnen uitsluitend via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl worden ingediend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam (Rotterdam)
Postadres: Postbus 50959
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3007 BX
Land: Nederland
Telefoon: +31 102971234
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/07/2022