Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Služby - 375820-2019

09/08/2019    S153    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: Koncesia a poskytovanie služieb spoločného stravovania pre Všeobecné medziinštitucionálne stredisko pre deti predškolského veku v Kirchbergu

2019/S 153-375820

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: Bâtiment Ariane 01 — bureau A1/048
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU
PSČ: L-2920
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Office infrastructures et logistique Luxembourg — Unité Oil.06-Secteur 002 «Contrats et appels d'offres».
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-32109

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5280
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5280
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Koncesia a poskytovanie služieb spoločného stravovania pre Všeobecné medziinštitucionálne stredisko pre deti predškolského veku v Kirchbergu

Referenčné číslo: OIL.06/PO/2019/031
II.1.2)Hlavný kód CPV
98000000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávania je koncesia a poskytovanie služieb spoločného stravovania pre Európsku komisiu v Luxemburgu, Všeobecné medziinštitucionálne stredisko pre deti (CPE), ktoré riadi Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu (OIL).

Dodávateľ je povinný zaistiť úlohy spoločného stravovania na mieste a v zariadeniach CPE v Kirchbergu a predovšetkým:

— v rámci koncesie: obedy pre približne 600 detí,

— na základe zmluvy o službách: olovranty pre približne 1 200 detí a obedy pre 55 zamestnancov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 211 859.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávateľ je povinný zaistiť úlohy spoločného stravovania na mieste a v zariadeniach CPE v Kirchbergu a predovšetkým:

— v rámci koncesie: obedy pre približne 600 detí,

— na základe zmluvy o službách: olovranty pre približne 1 200 detí a obedy pre približne 55 zamestnancov.

V súčasnosti stravovanie zabezpečuje služba Úrad pre infraštruktúru a logistiku (Office «Infrastructures et logistique» – OIL), Európskej komisie. Dodávateľ musí zabezpečiť prípravu jedál a ďalšie služby v zariadeniach, ktoré mu inštitúcia zverí. Služby zahŕňajú najmä:

— vypracovanie jedálneho lístka v kuchyni v budove CPE3,

— prípravu obedov a olovrantov,

—podávanie hypoalergénnych jedál a/alebo jedál neobsahujúcich najbežnejšie alergény počas obeda,

— výber hypoalergénnych jedál počas olovrantov,

— podávanie jedál a obsluha pri stole v jedálenských miestnostiach,

— podávanie olovrantov na podnosoch a vozíkoch,

— príprava olovrantov a obedov, ktoré je možné vziať si so sebou (lunch-packs) na vonkajšie aktivity,

— odnesenie podnosov po olovrante,

— čistene a každodenná údržba jedálenských miestností a kuchýň,

— prevoz obedov a olovrantov medzi budovou CPE 3 a budovou CPE 1.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Obstarávanie / Relatívna váha: 50
Kritérium kvality - Názov: Organizácia / Relatívna váha: 60
Kritérium kvality - Názov: Jedálny lístok a ponuka dňa / Relatívna váha: 110
Kritérium kvality - Názov: Kvalita a hygiena / Relatívna váha: 30
Kritérium kvality - Názov: Trvalo udržateľný rozvoj / Relatívna váha: 10
Cena - Relatívna váha: 260
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 211 859.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 56
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva bude predĺžená na základe tichej dohody 4-krát na obdobie 12 mesiacov s výnimkou posledného roka vykonávania zmluvy (2024), za ktorý sa predĺži až do 31.8.2024.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

— hospodársky subjekt musí byť zriadený a/alebo zaregistrovaný v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny, kde má svoje sídlo (napr. obchodný register),

— zámer hospodárskeho subjektu musí súvisieť s cieľom tohto obstarávania (v súlade s jeho podielom na vykonávaní zmluvy).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20/09/2019
Miestny čas: 14:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 23/09/2019
Miestny čas: 15:00
Miesto:

Bâtiment Ariane (salle 01/A072), 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, LUXEMBURSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzač môže menovať 1 samostatného zástupcu, ktorý sa zúčastní otvárania ponúk, pričom musí meno tohto zástupcu oznámiť e-mailom na adresu: oil-appels-offres@ec.europa.eu alebo faxom na číslo +352 430132109 najneskôr do utorka 17.9.2019 (16:00).

Ak príde uchádzač na otváranie ponúk neohlásený, Komisia mu môže odmietnuť prístup.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/07/2019